Na severním okraji Doupovských hor, jižně od Klášterce nad Ohří (okres Chomutov), se nachází vrch Mravenčák, pozůstatek drobného třetihorního vulkánu. Je to významná geologická, geomorfologická a botanická lokalita s význačným výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. V roce 1990 byla na 1,5 ha jeho vrcholových partií zřízena přírodní památka Mravenčák.
Mravenčák - přírodní památka
Vrch Mravenčák je kuželovitý neovulkanický suk tvořený leucitickým tefritem ze tří lávových proudů oddělených tenkými polohami hrubých pyroklastik. Na jeho západním svahu se zachovala 3–6 m vysoká skalní stěna (bradlo) se zřetelnou vertikálně uspořádanou sloupcovou odlučností, místně nazývaná Jakubova skála či Čertův zub. Vrstva tufů zde kapsovitě vyvětrává až do hloubky asi 0,5 m.
Mravenčák - přírodní památka
Úpatí skalní stěny lemují strmé svahy pokryté zvětralinami sopečných vyvřelin. Navazující svahy pokrývají sutě, půdy jsou mělké.
Mravenčák - přírodní památka
Floristicky nejcennější je skalní bradlo, malé plochy skalní stepi na jeho temeni a obnažená čedičová a tufová drolina při jeho úpatí. Skalní step na výchozech je tvořena především teplomilným úzkolistým trávníkem, místy v mozaice s keři skalníku celokrajného (Cotoneaster integerrimus). Výraznou rostlinou je zde silně ohrožený koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica).
Mravenčák - přírodní památka
Skalní výchozy osídlila teplomilná stepní květena. Skály porůstá typická skalní rostlina časného jara – tařice skalní Arduinova (Aurinia saxatilis subsp. arduini), dále se zde vyskytuje např. bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), kavyl Ivanův (Stipa pennata) a trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium). V lese kolem vrcholu roste locika dubová (Lactuca quercina) a lilie zlatohlavá (Lilium martagon). Část lokality porůstá smíšený les, svým druhovým složením blízký původním porostům. Okolo skalního útvaru se nachází na mimořádně nepříznivém stanovišti řídký porost dubu letního s bohatým křovinným porostem.
Mravenčák - přírodní památka
Přístup k této přírodní památce je z Klášterce nad Ohří. Z červené značky vedoucí na vrch Lestkov se na vidlicovitém rozcestí v lese odbočí neznačenou cestou vlevo. Na prostranství v sedle mezi Mravenčákem a Lestkovem, kde bývá složiště dřeva, je umístěna naučná a informační tabule Mravenčáku. Odtud se postupuje zarůstající cestičkou vzhůru, místy špatně prostupným terénem; pod vrcholem jsou již zase zřetelné pěšinky.
Mravenčák - přírodní památka
Fotografoval Josef Jordán, dne 6. 5. 2015.