Na severovýchodním okraji Doupovských hor je nejnápadnějším geomorfologickým útvarem nepochybně stolová hora Úhošť. Přibližně 1,5 km na jih od Úhoště se nachází nepříliš výrazný táhlý hřbet Dubiny, náležející k Doupovské pahorkatině a překračující ve směru západ východ hranice Karlovarského a Ústeckého kraje a též hranice vojenského újezdu Hradiště. Oblast Dubina, tahnoucí se od kóty Dubový vrch (691 m n. m.) ke kótě Hůrka (619 m n. m.), je přístupná bez zvláštního povolení a v době květu zdejší hlavní atrakce, koniklece otevřeného (Pulsatilla patens), hojně navštěvovaná.
Dubina
Převažují zde bývalé louky a pastviny obyvatel zaniklé obce Zvoníčkov, s dosud patrnými kamennými snosy oddělujícími jednotlivé pozemky. Druhově bohaté trávníky i narušené plochy hostí řadu zajímavých druhů. Z běžných druhů lze nalézt např. jetel alpínský (Trifolium alpestre), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), osívku jarní (Erophila verna), ostřici časnou (Carex praecox) a ostřici jarní (C. caryophyllea), mochnu stříbrnou (Potentilla argentea), violku rolní (Viola arvensis), penízek modravý (Thlaspi caerulescens) a penízek prorostlý (T. perfoliatum), kamejku rolní (Buglossoides arvensis), krvavec menší (Sanguisorba minor), pomněnku drobnokvětou (Myosotis stricta), plevel okoličnatý (Holosteum umbellatum) i chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis). Na zastíněných místech najdeme druhy jako jsou zvonek okrouhlolistý (Campanula persicifolia) nebo bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis).
Dubina
Ze vzácnějších druhů je hojná prvosenka jarní (Primula veris), běžný je též trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), nechybí ani lněnka lnolistá (Thesium linophyllon) nebo mochna bílá (Potentilla alba) či rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii).
Dubina
Jen místy se vyskytuje vzácný plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia), dokonce zde roste i bělokvětá forma. Koniklec otevřený se zde vyskytuje dosud dosti často na několika místech, naopak koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), stejně jako kříženec (P. ×hackelii) se vyskytují vzácně. Všechny koniklece dosti trpí okusem zvěří.
Dubina
Z dřevin je hojná trnka (Prunus spinosa) nebo skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), zajímavý je výskyt jalovce obecného (Juniperus communis). Na místech s řídkým rostlinstvem se vzácně vyskytují pochybek prodloužený (Androsace elongata) nebo myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus). Za zmínku též stojí červenoplodé pampelišky (Taraxacum sect. Erythrosperma).
Dubina
Z Dubiny a okolí je uváděna řada dalších druhů: tužanka tvrdá (Sclerochloa dura), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), prasetník plamatý (Hypochaeris maculata), zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus), černýš rolní (Melampyrum arvense). Na vlhčích místech snad dosud rostou kosatec sibiřský (Iris sibirica) nebo zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare).
Zvláště z vyvýšených míst se nabízejí skutečně omračující výhledy na Úhošť, Nechranickou přehradní nádrž, severočeské elektrárny nebo na panorama Krušných hor.
Dubina
Fotografováno dne 23. 4. 2016.