Východně od obce Prlov, v její části Neratov (okres Vsetín) se poblíž silnice z Prlova do Valašské Polanky nachází menší rybník, který byl především ze zoologických důvodů v roce 1999 vyhlášen chráněným územím. Lokalita je zajímavá výskytem významných druhů bezobratlých vázaných na vodní prostředí a také jako místo rozmnožování několika druhů obojživelníků.

Rybník Neratov - přírodní památka

Mělký rybník byl postaven na potoce Trubiska a sloužil jako násadový rybník pro chov lipana. V letech 2012–13 byl revitalizován. Byla opravena hráz, rybník byl odbahněn a v jeho jižní části byly vytvořeny tůně pro obojživelníky. Na vhodných místech byly vysázeny stromy, především olše šedá (Alnus incana). Po odbahnění je rybník téměř celý zarostlý stolístkem klasnatým (Myriophyllum spicatum), vzácně se vyskytují i další druhy, jako rdesno obojživelné (Persicaria amphibia) nebo okřehek menší (Lemna minor). V létě se vodní hladině vznášejí porosty vláknitých řas spájivek (Zygnematophyceae).

Rybník Neratov - přírodní památka

Především ve zhlaví rybníka se začíná vytvářet litorál tvořený orobincem širokolistým (Typha latifolia), méně i chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea) a rákosem obecným (Phragmites australis). Na březích rybníku se místy vyskytuje sítina rozkladitá (Juncus effusus) a rozrazil potoční (Veronica beccabunga). Na jižní okraj rybníka navazuje olšina tvořená především olší lepkavou (Alnus glutinosa), vzniklá na místě bývalé louky. Porosty olše a dalších dřevin budou postupně káceny, aby nově vytvořené tůně byly dostatečně osluněné.

Rybník Neratov - přírodní památka

Součástí přírodní památky je také asi polovina navazující vlhké louky, zbytek louky je součástí ochranného pásma. Vegetace louky má přechodný charakter mezi vlhkou pcháčovou loukou a mezofilní ovsíkovou loukou. Na vlhčích částech roste hojně kohoutek luční (Silene flos-cuculi), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), kakost luční (Geranium pratense), přeslička rolní (Equisetum arvense). Nejcennějším druhem je prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), který zde roste v počtu několika kusů na severním okraji louky, při přechodu do olšiny.

Rybník Neratov - přírodní památka

Součástí ochranného pásma je i les na východním svahu, tvořený kulturní smrčinou s vtroušenou jedlí bělokorou (Abies alba) a výskytem růže převislé (Rosa pendulina) na vlhčích místech nad potokem. Zajímavostí je vývěr sirného pramene, který se nachází až na nejjižnějším okraji ochranného pásma pod svahem. Pramen je chráněn dřevěnou stříškou, ale ve vegetační sezóně je zcela kryt okolní bujnou vegetací tvořenou především devětsilem lékařským (Petasites hybridus). Nejedná se rozhodně o jediný sirný pramen, v údolí potoka Trubiska jich vyvěrá několik. Nejznámější je u loveckého zámečku Trubiska, ke kterého vede od rybníka Neratov zelená turistická značka. Ta po 500 metrech od pramene míjí další nově vyhlášené chráněné území v tomto údolí, kterým je přírodní památka Trubiska. Jedná se o evropsky významnou lokalitu vyhlášenou pro ochranu plže vrkoče útlého (Vertigo angustior).

Rybník Neratov - přírodní památka

Fotografováno ve dnech 21. 4. a 27. 7. 2014.