Česká jména: ladoňka dvoulistá vzácná (Danihelka 2012)
Čeleď: Asparagaceae Juss. – chřestovité

Scilla bifolia subsp. rara
Rozšíření: Endemický poddruh České republiky (stenoendemit), v současnosti známý pouze z jediné lokality na jihozápadní Moravě (Znojemsko-brněnská pahorkatina, lesní komplex Purkrábka mezi obcemi Suchohrdly a Tvořihráz sv. od Znojma).
Ekologie: Roste na vlhčích místech v lesním porostu s převahou listnáčů (jasan, dub, habr) a zastoupením nepůvodních druhů jehličnanů (borovice, smrk, modřín), v rozpětí nadmořských výšek 280 až 310 m. Na lokalitě kvete na přelomu března a dubna spolu s jaterníkem podléškou (Hepatica nobilis), sasankou pryskyřníkovitou (Anemone ranunculoides) a dymnivkou dutou (Corydalis cava).
Scilla bifolia subsp. rara
Popis: Vytrvalá bylina v době květu 5–11 cm vysoká, s podzemní vejcovitou až kulovitou cibulí. Listy většinou 2, světle zelené, nadzemní části výrazně žlábkovité, s kápovitou špičkou a hnědočerveně lemovanými okraji, větší list 5–11 cm dlouhý a 1–1,5 cm široký. Květní stvol hnědočerveně naběhlý, květenství při rozkvětu jednostranně hroznovité, většinou dosti husté, zaujímající 2/3 délky stvolu, počet květů obvykle (2–)4–16(–22), okvětní lístky 8–10 mm dlouhé, 2,2–3,5 mm široké, na líci většinou sytě modré až fialově modré (v populaci se nacházejí i rostliny s květy světlejšími), při bázi je asi 2–3 mm dlouhá světlejší až bělavá, neostře ohraničená oblast, okvětní lístky na rubu světlejší, proužkované. Plodem je tobolka, zralá semena tmavě hnědá.
Taxonomická poznámka: Podle nového taxonomického pojetí rodu Scilla v 8. dílu Květeny ČR (Trávníček 2010) je Scilla bifolia (ladoňka dvoulistá) chápána jako šířeji pojatý druh, který zahrnuje v České republice celkem čtyři poddruhy:

  • Scilla bifolia subsp. bifolia (ladoňka dvoulistá pravá) se u nás vyskytuje pouze v Českém masivu: ve východní části Polabí roste vzácně pouze var. bohemica, na východním okraji Českého masivu na Moravě se vyskytuje ve dvou oddělených arelách výhradně var. drunensis.
  • Scilla bifolia subsp. spetana (ladoňka dvoulistá Spetova) se vyskytuje pouze na jižní Moravě, vzácně také na severozápadním okraji Chřibů a přilehlém okraji Litenčických vrchů, od obce Mikulčice byla popsána var. magnomoravica.
  • Scilla bifolia subsp. buekkensis (ladoňka dvoulistá chlumní) roste vzácně mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem.
  • Scilla bifolia subsp. rara (ladoňka dvoulistá vzácná) je nedávno popsaný taxon (Trávníček 2009), stenoedemit ČR, o kterém pojednává tento článek.

Záměny: Scilla bifolia subsp. rara je na rozdíl od ostatních poddruhů poměrně snadno odlišitelná (velikost květenství, bílá neostře ohraničená oblast uprostřed květu). Rozlišení zbývajích poddruhů S. bifolia rostoucích v ČR je podstatně obtížnější.
Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je Scilla bifolia subsp. rara zařazena ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1r), její populace je plošně značně omezena, a je tak velmi snadno zranitelná. Podle zákona je celý komplex ladoňky dvoulisté chráněn jako silně ohrožený druh (§2). Územní ochrana subspecie rara je zajištěna tím, že se nachází v evropsky významné lokalitě Tvořihrázský les, která představuje rozsáhlý lesní celek (Tvořihrázský les a Purkrábka) o rozloze téměř 1500 ha se společenstvy hercynských dubohabřin, acidofilních teplomilných doubrav, suťových lesů a jasanovo-olšových luhů v jinak intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině jihozápadní Moravy. Ohrožení populace spočívá především v nevhodném lesním hospodaření, bude zde třeba preferovat pouze citlivou probírkovou těžbu bez použití těžké techniky. Lokalita se nachází v blízkosti velkého města a je poměrně snadno dostupná, hrozí proto také vyrýpávání rostlin neukázněnými turisty.
Scilla bifolia subsp. raraScilla bifolia subsp. rara
Scilla bifolia subsp. raraScilla bifolia subsp. rara
Scilla bifolia subsp. rara

Fotografováno dne 28. 3. 2012 (Znojemsko-brněnská pahorkatina, Suchohrdly u Znojma, lesní komplex Purkrábka).

Doplňková literatura:
Trávníček, B. (1993): Které druhy ladoněk rostou v České republice a na Slovensku? – Živa 4/93: 150-151.
Trávníček, B. (1996): Poznámky ke skupině Scilla bifolia agg. v Čechách, na Moravě a Slovensku. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 117–123.
Trávníček, B., Duchoslav, M., Šarhanová, P. & Šafářová, L. (2009): Squills (Scilla s. lat., Hyacinthaceae) in the flora of the Czech Republic, with taxonomical notes on Central-European squill populations. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 94: 157–205.
Trávníček, B. (2010): Ladoňky (rod Scilla s. lat.) v České republice. I. Původní taxony. – Zprávy České botanické společnosti 45(1): 1–23.