Jednou z výrazných romantických staveb Lednicko-valtického areálu je Dianin chrám, lovecký zámeček ve tvaru vítězného oblouku, postavený roku 1812 a zvaný Rendezvous. Je ukryt na západním okraji Bořího lesa a celá uměle vytvořená krajina kolem zámečku s částí přilehlého lesa byla prohlášena národní přírodní památkou především k ochraně panonských teplomilných doubrav na píscích. Současná výměra činí 24 ha, území je chraněno od roku 1990.
Rendezvous
Největší část chráněného území zaujímá už zmíněný les, v němž vyniká výskyt dubu ceru (Quercus cerris) včetně starých jedinců, ale najdeme zde i mokřadní rostlinstvo vázané na mělký rybník nebo krátkostébelné suché trávníky v okolí samotného zámečku. Z významných zdejších druhů jsou ve zřizovací vyhlášce uvedeny právě dub cer, dále svízelka piemontská (Cruciata pedemontana), z hub pak kriticky ohrožený rezavec Andersonův (Inonotus andersonii) a plstnatec jižní (Spongipellis litschaueri), z živočichů skokan ostronosý (Rana arvalis), mravenec lužní (Liometopum microcephalum), páchník hnědý (Osmoderma eremita), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) a roháč obecný (Lucanus cervus).
Rendezvous
V podrostu doubrav je nápadný hojný výskyt strdivky jednokvěté (Melica uniflora), ale významný je především výskyt ostřice doubravní (Carex fritschii), případně ostřice křivoklasé (C. curvata). Z dalších bylin zde můžeme najít silenku nicí (Silene nutans), bažanku vytrvalou (Mercurialis perennis), lociku dubovou (Lactuca quercina), jestřábník skvrnitý (Hieracium maculatum), bělozářku větevnatou (Anthericum ramosum), na okrajích lesa kosatec různobarvý (Iris variegata), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus) či dokonce ostřici zaječí (Carex ovalis), známou spíše z vyšších poloh.
Rendezvous
Z vlhkomilných rostlin zde rostou rákos obecný (Phragmites australis), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), kostival lékařský (Symphytum officinale), kosatec sibiřský (Iris sibirica). Vzácné druhy, jako je ožanka čpavá (Teucrium scordium) nebo šišák hrálovitý (Scutellaria hastifolia), patrně vzaly za své při odbahnění.
Rendezvous
Na otevřených místech v okolí zámečku rostou ostřice časná (Carex praecox), ostřice jarní (C. caryophyllea), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), rožec rolní (Cerastium arvense), hvozdík Pontederův (Dianthus pontederae), růže galská (Rosa gallica), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), rudohlávek kukačka (Anacamptis morio) aj. A pokud budete mít štěstí, tak vás po zaplacení vstupného dokonce pustí dovnitř samotného Dianina chrámu.
Rendezvous
Fotografováno dne 31. 5. 2015.