Slanisko u Nesytu a jeho okolí patří bezesporu k několika posledním významným lokalitám slanisek u nás. Na ploše skoro 7 hektarů se zde setkáme s množství velmi vzácných a ohrožených druhů slanomilných rostlin. Lokalita se nachází v blízkosti obce Sedlec (okres Břeclav), na pomezí Dyjsko-svrateckého úvalu a Milovicko-valtické pahorkatiny.

Slanisko u Nesytu

Na vznik této unikátní lokality mělo zásadní vliv zdejší suché klima spojené s vysokým výparem z půdy a vysoká koncentrace solí v půdě, především síranu sodného. Zdrojem solí byly dříve jistě i místní sirné prameny. Slanomilná vegetace se zde udržovala ve stavu relativně původním až do 70. let 20. století, pak byl ale narušen vodní režim této lokality. Proto se zde už v současnosti nesetkáme například se slanorožcem rozprostřeným (Salicornia prostrata), který tu byl naposledy zaznamenán v roce 1976, ani solničkou rozprostřenou (Suaeda prostrata), která se tu udržena až do roku 1987.

Slanisko u Nesytu

Z významných slanomilných druhů se v této lokalitě dosud vyskytují hvězdnička panonská (Tripolium pannonicum), prorostlík nejtenčí (Bupleurum tenuissimum), skrytěnka bodlinatá (Crypsis aculeata), bahenka šášinovitá (Heleochloa schoenoides), sítina Gerardova (Juncus gerardi), jitrocel přímořský (Plantago maritima subsp. ciliata), blešník úplavičný (Pulicaria dysenterica) a hadí mord maloúborný (Scorzonera parviflora). V roce 2000 zde byla nalezena také bařička přímořská (Triglochin maritima) – její zdejší výskyt je na našem území jediný.

Slanisko u Nesytu

V přilehlých mokřinách najdeme silně ohrožený mléč bahenní (Sonchus palustris) nebo zdravínek jarní (Odontites vernus). Na břehu rybníka Nesytu můžeme při poklesu hladiny najít velmi vzácnou solenku Valerandovu (Samolus valerandi), merlík slanomilný (Chenopodium chenopodioides) a šťovík bahenní (Rumex palustris).

Slanisko u Nesytu

Zajímavou lokalitou je i blízké fotbalové hřiště na severním břehu nedalekého potoka. Na tom místě můžeme najít druhy, které na vlastním slanisku už neobjevíme, např. pampelišku besarabskou (Taraxacum bessarabicum) a kuřinku solnou (Spergularia marina).
Slanisku u Nesytu se věnuje výrazná ochranářská péče, která spočívá v pravidelném sečení louky, k posílení některých vzácných druhů byly na slanisku také vyryty umělé rýhy. Společně se slaniskem v nedalekém Dobrém Poli patří k nejzachovalejším slaniskům nejen na Moravě.

Slanisko u Nesytu

Fotografováno v létě 2007.