V roce 1992 byla obora navazují na zámecký park v Cholticích (okres Pardubice) vyhlášena přírodní rezervací. Důvodem byla ochrana přírodě blízkých lesních porostů s řadou starých exemplářů dubů, habrů, buků a také starých torz stromů.
Choltická obora

Choltická obora

Nejmohutnější torzo má v obvodu 8,6 metru. Padlé kmeny jsou ponechávány v porostu a místy má les charakter pralesa. Staré dožívající stromy hostí dutinové a arbikolní druhy brouků. Mezi nimi nechybí páchník hnědý (Osmoderma eremita), druh chráněný evropskou směrnicí. Ten žije uvnitř dutin, preferuje však osvětlené dutiny, proto mu vyhovují rozvolněné lesní porosty.
V jihozápadní části obory se vyskytuje více jehličnanů, především smrku a mladé výsadby borovice lesní, které by měly být postupně nahrazeny listnáči a jedlí.
Na svazích nad potokem se vyskytují především dubohabřiny, které mají poměrně pěkný jarní aspekt tvořený sasankou hajní (Anemone nemorosa), orsejem jarním (Ficaria verna) a ptačincem velkokvětým (Stellaria holostea). Na vlhčích místech se hojně vyskytuje pitulník žlutý (Galeobdolon luteum).
V bylinném patru je dominantní válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), místy vtroušená ostřice lesní (Carex sylvatica) a kostřava obrovská (Festuca gigantea).
Choltická obora
Porosty navazují na zámecký park jsou zjevně více eutrofizované na což ukazuje bohatý výskyt netýkavky malokvěté (Impatiens parviflora). Ze zámecké zahrady se sem také šíří některé invazní druhy: kolotočník ozdobný (Telekia speciosa) nebo křídlatka japonská (Reynoutria japonica). Na vlhčích stanovištích se vyskytují vlhké kyselé doubravy většinou s dominantní ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides) v bylinném patře. U potoka se vzácně vyskytují jasano-olšové luhy, nejzajímavější je porost mezi rybníky, kde jsou četná prameniště s výskytem řeřišnice hořké (Cardamine amara). Z mykologického hlediska jsou rozvolněné lesy zajímavé výskytem druhu květnatec Archerův (Clathrus archeri).
Choltická obora
Součástí rezervace jsou i dva rybníky (Chrtnický a Červený) postavené na potoku Struha. Na obou roste, pravděpodobně vysazený stulík žlutý (Nuphar lutea). Mělké břehy Chrtnického rybníka jsou místy zarostlé řídkými porosty rákosu, v kterých se hojně vyskytuje kuňka ohnivá (Bombina bombina), jejíž výskyt byl zjištěn i v dalších dvou rybnících. Právě výskyt kuňky ohnivé a páchníka hnědého je důvodem návrhu lokality do soustavy Natura 2000. Území navrhované jako evropsky významná lokalita je totožné se stávající přírodní rezervací a rozkládá se na ploše 69,6 hektaru.
Choltická obora
Fotografováno ve dnech 25. 5. 2008 a 24. 6. 2010.