Na jižním okraji městyse Choltice (okres Pardubice) se nachází barokně-klasicistní zámek z roku 1695. V jeho okolí se na ploše 5 hektarů rozkládá zámecký park, který volně přechází v 75 hektarovou velkou oboru. Současná podoba parku pochází z 1. poloviny 19. století.
Choltice
Před zámkem je vytvořena pravidelná úprava s kruhovým bazénkem. Na vyvýšených travnatých polích jsou umístěny sochy sv. Václava, sv. Floriána, sv. Agáty a sv. Markéty z 1. poloviny 18. století. Na zadní část zámku s předsunutou kaplí sv. Romedia navazuje velkorysý parterový prostor s 400 m dlouhým průhledem vsazeným do svahu. Jihovýchodně od zámku se nachází rybník s malým ostrůvkem s příznačným jménem Zrcadlo, v jeho litorálu roste pravděpodobně vsazený ďáblík bahenní (Calla palustris) a puškvorec obecný (Acorus calamus). Bohužel východně od tohoto rybníka se nachází koupaliště a tenisové kurty, které byly vybudovány v období socialismu.
Choltice
Na parkově udržovaný prostor se solitérními dřevinami a vhodně využitým protékajícím potokem navazují přírodě blízké lesní porosty, které jsou již součástí obory. Ta je od roku 1992 chráněná jako přírodní rezervace Choltická obora. V lesních porostech dubohabřin a vlhkých kyselých doubrav vynikají mohutné věkovité exempláře dubu zimního (Quercus petraea), habru obecného (Carpinus betulus) nebo buku lesního (Fagus sylvatica). Nejmohutnější dub zimní měl v obvodu 8,6 m a jeho torzo se nachází v lese asi 200 m západně od zámku. Další mohutný dub stojí asi 500 m jihovýchodně od zámku a jeho obvod je 6,8 m. Oba jsou chráněny jako památné stromy. V jihozápadní, nejodlehlejší části obory převládají mladé výsadby jehličnanů (smrk ztepilý, borovice lesní). Severní polovinou protéká areálem potok Struha, na kterém jsem postaveny ještě další dva rybníky: Chrtnický a Červený. Na jižním okraji obory při silnici do Stojic stojí zajímavá dřevěná hájovna (v soukromém vlastnictví).
Choltice
Hieke (1984) uvádí ze zámeckého parku 26 jehličnanů a 70 listnáčů. Z nich stojí za pozornost mohutný jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) s obvodem 3,2 m. Z listnáčů stojí za pozornost dva mohutné platany javorolisté (Platanus ×hispanica) oba navržené na ochranu jako památné stromy. Větší z nich s obvodem 6,3 m patří k nejmohutnějším platanům k ČR. Za zmínku stojí statný, ale poškozený liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera). Bohužel řada zajímavých dřevin, které Hieke uvádí, dnes již v parku neroste. Z nových výsadeb stojí za zmínku metasekvoje čínská (Metasequoia glyptostroboides) rostoucí u potoka poblíž kaple sv. Romedia.
Choltice
Poslední revitalizace parku proběhla v letech 1972–78 podle návrhu Květoslava Vaňka. V parku je vysazen kolotočník ozdobný (Telekia speciosa), který se zde šíří. V posledních letech se péče o park, z důvodu táhnoucího se restitučního řízení posledních majitelů, omezila pouze na základní údržbu.
Choltice
Fotografováno ve dnech 25. 5. 2008 a 24. 6. 2010.