Toto chráněné území vyhlášené v roce 2001 na ploše 41,84 ha patří mezi nejmladší na území CHKO Železné hory. Nachází se na severně orientovaném svahu nad řekou Chrudimkou, východně od městyse Bojanov (okres Chrudim – mapa).
Vápenice - přírodní rezervace
Geologické podloží je tvořeno převážně rulami, místy se zde vyskytují také vápence. Ty zde bývaly dříve těženy a daly také jméno osadě Vápenice, po které je pojmenována přírodní rezervace. Stopy po těžbě jsou dodnes dobře znatelné především v horní části rezervace, v blízkosti osady Vápenice. Dále se zde již od 16. století těžily také rudy. Toto období připomíná zajištěná štola Polánka, která se nachází uvnitř rezervace. Téměř na celém území rezervace se nacházejí drobné skalní výchozy, které jsou převážně přirozené, jen menší část vznikla těžbou. Také zde pramenící potoky se zařezávají do geologického podloží a vytvořily zde menší rokle.
Vápenice - přírodní rezervace
Většina území rezervace je porostlá lesem, jen v okolí osady Vápenice se nachází menší vlhká louka s výskytem prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). Lesní společenstva představují spíše okrajově dubohařiny z asociace Melampyro-Carpinetum, na které na prudkých svazích navazují suťové lesy z asociace Aceri-Carpinetum. Plošně převažují květnaté bučiny s přechody k vápnomilným bučinám z asociace Cephalanthero-Fagetum, v kterých se ze vstavačovitých vyskytuje pouze hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis). Místy – na velmi strmých svazích nebo v roklích – zůstávají ležet padlé kmeny a lesní porosty mají tedy až pralesní charakter. Východní části rezervace je degradována většími výsadbami smrku. Na nových pasekách se již vysazuje jedle s bukem.
Součástí rezervace je i přiléhající tok řeky Chrudimky, na jejíchž březích vzácně roste bledule jarní (Leucojum vernum) a na kamenech v řece lišejník nitroplodka žlutozelená (Dermatocarpon luridum).
Vápenice - přírodní rezervace
Z území je známo 245 druhů cévnatých rostlin, z nich vzácnějším druhem je hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), z druhů zařazených do Černého a červeného seznamu se zde vyskytují i lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a bledule jarní (Leucojum vernum). Z dalších druhů stojí za zmínku výskyt karpatských migrantů strdivky jednokvěté (Melica uniflora) a pryšce mandloňovitého (Euphorbia amygdaloides).
Vápenice - přírodní rezervace
Poznámka: Na území ČR se vyskytuje ještě jedno stejnojmenné chráněné území, které je však chráněno v kategorii přírodní památka. PP Vápenice se nachází v Olomouckém kraji, mezi obcemi Čelechovice na Hané a Slatinky (mapa).
Vápenice - přírodní rezervace
Fotografováno 28.4. 2011