Na prudkém suťovém svahu se sklonem až 55°, pod vrcholem stejnojmenného kopce, asi 4 km jihovýchodně od Chvalčova se rozprostírá přírodní rezervace Smrdutá (mapa) o rozloze 6,5137 ha. Pískovcová a slepencová skaliska a pseudokrasové jeskyně, společně se zachovalým původním lesním porostem tvoří v nadmořské výšce 530 až 750 m unikátní přírodní prostředí. Rezervace, která je domovem vzácných druhů rostlin a živočichů, byla vyhlášena 28. 9. 1975. Důvodem ochrany byl, kromě významných skalních útvarů, přirozený svahový les se společenstvy lipových javořin a bučin na skalnatých výchozech a balvanité suti, v podrostu s karpatskou květenou.
Smrdutá
Na Smrduté najdeme typické útvary způsobené mrazovými pochody, mrazové sruby, velké izolované skalní útvary, suťová pole, bizarní vrcholová skaliska, skalní sluje v převisech i puklinové jeskyně. Největší jeskyně je dlouhá 56 m.
Stromové patro zdejší vegetace je zastoupeno především bukem lesním (Fagus sylvatica), javorem klenem (Acer pseudoplatanus), lípou velkolistou (Tilia platyphyllos) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). Původně hojný jilm drsný (Ulmus glabra) je nyní na ústupu. Místy je vtroušen také habr obecný (Carpinus betulus) nebo jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Velmi vzácně se zde vyskytuje také jedle bělokorá (Abies alba), která zde roste v podobě několika mohutných exemplářů. Celý lesní porost je starý asi 150 let, zčásti má pralesovitý charakter a dochází zde k přirozenému zmlazování, především buku. V okolí rezervace najdeme převážně bučiny, částečně také smrkovou monokulturu.
Smrdutá
V bylinném podrostu převažuje měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), z travin zde roste ječmenka evropská (Hordelymus europaeus), kostřava lesní (Festuca altissima), metlička křivolaká (Avenella flexuosa) nebo strdivka jednokvětá (Melica uniflora). Z dalších druhů jsou zde hojné např. kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), dymnivka dutá (Corydalis cava) či svízel vonný (Galium odoratum). Dále zde najdeme druhy jako je bez červený (Sambucus racemosa), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), křivatec žlutý (Gagea lutea), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), osladič obecný (Polypodium vulgare), rozchodník velký (Hylotelephium maximum), řeřišničník písečný (Cardaminopsis arenosa), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), silenka dvoudomá (Silene dioica), sleziník červený (Asplenium trichomanes), starček Fuchsův (Senecio ovatus), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) nebo udatna lesní (Aruncus vulgaris). Na vlhčích místech rostou mnohé druhy mechů a játrovek.
Smrdutá
V oblasti žije početná populace daňků, čímž je ohrožená přirozená obnova lesa. Nedochází zde k těžbě dřeva, nejsou vysazovány nové rostliny, pouze jsou ve spolupráci s ochránci přírody jednotlivě odstraňovány jilmy napadené grafiózou a smrky kůrovcem.
Středem rezervace prochází po vrstevnici cyklostezka a zeleně značená turistická stezka, v zimě využívaná jako běžecká trasa.
Rezervace je součástí Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti Hostýnské vrchy.
Smrdutá
Fotografováno dne 15. 4. 2012.