Chráněné území se nachází asi 1,5 km jihozápadně od obce Vojnův Městec (okres Žďár nad Sázavou – mapa) a bylo vyhlášeno v roce 1988 na ploše 18,8 ha. Chráněno je údolí Štírového potoka pod hrází rybníka Malé Dářko až po silnici spojující obec Hlubokou s Krucemburkem.
Štíří důl
Geologickým podložím jsou zde vápnité glaukonické slínovce a pískovce výběžku Dlouhé meze České křídové tabule. Právě do tohoto podloží se vodní tok zaříznul a ve východní části vytvořil hluboce údolí, které se v západní části poměrně náhle rozšiřuje a vytváří širší potoční nivu s četnými prameny.
Štíří důl
Důvodem ochrany je zajištění ochrany míst výskytu a rozmnožování mloka skvrnitého. Podle lidového pojmenování mloků a čolků – štíři – bylo toto údolí pojmenováno. Dalším důvodem je zajištění ochrany hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica), který roste na jižně exponovaných svazích porostlých společenstvy ze svazu Nardion ve východní části rezervace. Během terénní práce v září 2009 jsem zde však našla jedinou kvetoucí rostlinu.
Štíří důl
Kromě této malé luční enklávy je rezervace porostlá lesními porosty. Bohužel v minulosti byl na svazích vysazován především smrk a také v současnosti v nových oplocenkách je stále výrazně zastoupen. Nejcennější porost je v širší nivě potoka v západní části, která je díky četným pramenům velmi zamokřená a potok zde pěkně meandruje. Ve stromovém patře převažuje olše lepkavá (Alnus glutinosa) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). V bylinném patře jsou hojné druhy bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), pitulník horský (Galeobdolon montanum), kopytník evropský (Asarum europaeum), čarovník prostřední (Circaea ×intermedia), čarovník alpský (Circaea alpina). Mechové patro je také bohaté, i když tvořené spíše běžnějšími druhy mechorostů.
Štíří důl
Protože porost je obtížně obhospodařovatelný, byly v něm ponechány napadané kmeny stromů. Z okolních svahů sem napadaly především smrky, jejich tlející dřevo hostí ohrožený druh mechu šikoušek zelený (Buxbaumia viridis), který je chráněn evropskou směrnicí a který má v ČR necelých čtyřicet recentních lokalit. V roce 2003 zde bylo nalezeno pět sporofytů na tlejícím smrkovém kmenu. Proto byl Štíří důl navržen na evropsky významnou lokalitu pro tento druh mechu. Spolu se sousedním PR Řeka, kde roste jiný evropsky chráněný druh srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus), jsou obě rezervace součástí EVL Štíří důl – Řeka.
Štíří důl