Syn.: Gagea bohemica subsp. saxatilis (Mert. et W. D. J. Koch) Pascher ex Stroh, Gagea saxatilis (Mert. et W. D. J. Koch) J. A. et J. H. Schultes, Ornithogalum bohemicum var. saxatile Mert. et W. D. J. Koch, Ornithogalum saxatile (Mert. et W. D. J. Koch) J. A. et J. H. Schultes, Stellaster saxatilis (Mert. et W. D. J. Koch) Kuntze
Čeleď: Liliaceae Juss. – liliovité
Gagea bohemica subsp. saxatilis
Rozšíření: Křivatec český je evropsko-kontinentálním a východomediteránním druhem, vyskytuje se od Velké Británie (Wales) a severovýchodu Španělska přes střední Francii a severovýchodní Německo až po Turecko a Izrael, centrum areálu se nachází ve Středozemí. V rámci tohoto disjunktivního areálu bylo popsáno několik subspecií, samotný křivatec český skalní je považován za západoevropský poddruh uváděný z Německa, Francie, severovýchodního Španělska a Itálie. V České republice se recentně vyskytuje pouze na jediné známé lokalitě na střední Moravě u Seničky, která je sice v literatuře uváděna jako zaniklá (poprvé nalezen v roce 1994), ale druh zde byl během posledních let opakovaně potvrzen. Dříve zmiňovaná lokalita v nedaleké Náměšti na Hané již patrně zanikla.
Ekologie: Roste na skalních stepích, skalách a výslunných stráních v silně rozvolněných porostech xerotermních společenstev, na mělkých, nevápnitých, neutrálních až slabě kyselých půdách s vyšším podílem skeletu. Lokalita v České republice představuje fragment skalní lesostepi s akátem, dubem zimním a borovicí lesní na výchozech jílovitých břidlic a jemnozrnných drob myslejovického souvrství drahanského kulmu. Nachází se v nadmořské výšce asi 290 m na východním okraji Drahanské vrchoviny.
Gagea bohemica subsp. saxatilisGagea bohemica subsp. saxatilis
Popis: Vytrvalá bylina 5–10 cm vysoká, se 2 cibulemi ve společných obalech. Přízemní listy dva, každý vyrůstá z jedné cibule, oba nitkovité. Lodyhy chlupaté až silně chlupaté vyrůstající z podpučí mezi cibulemi, olistěné, nevětvené nebo jen v horní části květenství řídce větvené. Lodyžní listy v počtu 2–5, oddálené, široce kopinaté, dlouze zašpičatělé, podobně jako lodyha chlupaté až silně chlupaté, přízemní žlábkovité, lysé až hustě chlupaté. Květy v počtu 1–2(–5), nejčastěji však pouze jeden, okvětní lístky 12–18 mm dlouhé, žluté, vně nazelenalé, podlouhlé až úzce obkopinaté, tupé, na rubu viditelně roztroušeně chlupaté. Plodem jsou tobolky, které se u naší populace nevytvářejí. V závislosti na průběhu zimy kvete od začátku do konce března.
Gagea bohemica subsp. saxatilis
Poznámka: Někteří autoři považují tento taxon za samostatný druh, křivatec skalní (Gagea saxatilis). Slovenské populace křivatce českého vykazují přechodné znaky mezi subsp. bohemica a subsp. saxatilis (především v ochlupení lodyhy) a jsou pracovně klasifikovány jako var. stenochlamydea Borb. Pro porovnání připojujeme následující fotografii Gagea bohemica ze Slovenska, která zachycuje právě tuto varietu.
Gagea
Ohrožení a ochrana: Křivatec český skalní patří ke kriticky ohroženým druhům květeny České republiky (C1r), bez rozlišení poddruhů je chráněn i zákonem jako druh silně ohrožený (§2). Jediná moravská populace přežívá v počtu několika jedinců a řadí se k nejvzácnějším rostlinám České republiky. Lokalita se nachází v blízkosti obce Senička a v současné době není žádným způsobem chráněna. Je ohrožena případnou těžbou stavebního kamene a nevhodnými lesnickými zásahy spojenými s destrukcí stanoviště.
Zákon tento taxon chrání také ve Francii.
Gagea bohemica subsp. saxatilis
Fotografováno 15. 3. 2008 (Zdeněk Podešva: Olomoucký kraj, Drahanská vrchovina, Senička) a jaro 2007 (Pavol Eliáš – G. b. var. stenochlamydea: Slovensko, Zobor).