Rybník Šejval se nachází 600 m severně od obce Radhošť v okrese Ústí nad Orlicí (mapa). Hlavním důvodem vyhlášení chráněného území v roce 1982 byl výskyt prustky obecné (Hippuris vulgaris), která byla tehdy považována za vyhynulý druh.
Šejval - přírodní památka
Prustka byla na této lokalitě nalezena poprvé v roce 1973 a jednalo se o jedinou známou lokalitu druhu v tehdejším Východočeském kraji. To bylo také důvodem pro přehlášení chráněného území v roce 1992 do kategorie národní přírodní památka. Bohužel rybník byl v restitucích navrácen potomkům původního majitele, kteří zde chovají ryby. Na první pohled je dnes zjevné, že rybník je přerybněný, a tak není divu, že od roku 1996 zde nebyl výskyt prustky zjištěn. V roce 2009 bylo chráněné území přehlášeno a převedeno z národní kategorie do kategorie přírodní památka, s rozlohou 2,336 ha.
Šejval - přírodní památka
Na hladině rybníku se vyskytuje pouze okřehek menší (Lemna minor). Rybník má však bohatý litorál, který tvoří především rákos (Phragmites australis), orobinec úzkolistý (Typha angustifolia) a zevar vzpřímený (Sparganium erectum). Tyto rostliny doplňují běžnější druhy, jako například lilek potměchuť (Solanum dulcamara), kyprej vrbice (Lythrum salicaria) a opletník plotní (Calystegia sepium).
Na jihozápadním břehu rybníku na litorál navazují jednotlivé keře vrby ušaté (Salix aurita). Na severním břehu navazují na rybník stejnověké, mladé porosty olše lepkavé (Alnus glutinosa), které byly většinou vysázeny na místech bývalých luk. Dnes je součástí přírodní památky jen jedna menší luční parcela navazující na jižní břeh u silnice z Radhoště do Jaroslavi, která vede po hrázi rybníku.
Šejval - přírodní památka
Jedná se o poměrně druhově bohatou kosenou louku s dominantním výskytem ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius), která je ve vlhčí části u rybníka obohacena o výskyt vlhkomilnějších rostlin, z nich zaujme nejvíce pcháč potoční (Cirsium rivulare). Z dalších druhů mezofilních stanovišť zde hojně roste zvonek rozkladitý (Campanula patula), bolševník obecný (Heracleum sphondylium), hrachor luční (Lathyrus pratensis), ptačinec trávovitý (Stellaria graminea), rdesno hadí kořen (Bistorta major). Vzácně se zde vyskytuje prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Bohužel další chráněné nebo vzácné druhy rostlin, které jsou například uvedeny v publikaci Chráněná území ČR IV.: Pardubicko z roku 2002, jsem zde neověřila.
Šejval - přírodní památka
Fotografováno dne 13. 6. 2008.