Odstavené rameno Labe Votoka – chráněné od roku 1980 na ploše 4,98 ha – se nachází na levém břehu řeky mezi obcemi Labětín a Lhota pod Přeloučí (okres Pardubice).
Labské rameno Votoka
Rameno bylo odstaveno při regulaci řeky po roce 1919 a dnes je z velké části zazemněné. Otevřená vodní plocha se nachází pouze v jihozápadní části, do které přitéká voda z meliorační strouhy a voda z Labe vedená podzemním potrubím. Vodní hladina je poměrně hojně porostlá stulíkem žlutým (Nuphar lutea), ještě v roce 1990 zde byl sbírán rdest hřebenitý (Potamogeton pectinatus). Podél vnitřního břehu ramene se vyskytuje voďanka žabí (Hydrocharis morsus-ranae). Na ní navazují v severozápadní části společenstva z asociace Glycerietum maximae, ve kterých vzácně roste šmel okoličnatý (Butomus umbellatus). Jihovýchodní část rameno je již zazemněná a porostlá společenstev z asociace Salicetum alba s dominantní vrbou bílou (Salix alba), vrbou křehkou (S. euxina), ale i vysazenými nepůvodními druhy v lemu ramena (Populus ×canadensis, Acer negundo, Robinia pseudacacia). Za zmínku také stojí staré exempláře jilmů (Ulmus laevis, U. minor).
Labské rameno Votoka
V tomto lužním lese jsou ještě zachované zbytky menších vodních ploch, které v létě většinou vysychají a bohatě zarůstají zblochanem vodním (Glyceria maxima) a chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea). Místy se v nich vyskytuje bublinatka jižní (Utricularia australis) a okřehek menší (Lemna minor) a o. trojbrázný (L. trisulca). V severovýchodní části na les navazují kosené louky, které však již většinou nejsou součástí chráněného území. Z území přírodní památky byl uváděn výskyt křivatce nejmenšího (Gagea minima) nebo výskyt vrby pětimužné (Salix pentandra) v nízké nadmořské výšce (210 m n. m.).
Labské rameno Votoka
Jarní aspekt zde není bohatý, ve vnějším lemu ramene se vyskytuje především orsej jarní (Ficaria verna), česnáček lékařský (Alliaria petiolata) a jen vzácně sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides) a dymnivka dutá (Corydalis cava). Později se zde objevuje nadmutice bobulnatá (Silene baccifera).
Labské rameno Votoka
V litorálu vodní plochy se místy vyskytuje kosatec žlutý (Iris pseudacorus) i sevlák potoční (Sium latifolium), roztroušeně se vyskytuje krtičník křídlatý (Scrophularia umbrosa). V loukách se místy mezi hojnou osívkou jarní (Erophila verna) vyskytuje i nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis).
Labské rameno Votoka
Na východně exponovaném svahu hojně roste šalvěj luční (Salvia pratensis), v louce místy hojně kozlíček polníček (Valerianella locusta). Přestože území není botanicky zvlášť zajímavé, je cenné jako biotop vodních bezobratlých, obojživelníků a ptáků. Bohužel okrajovými části ramene procházejí dráty elektrického vedení, kvůli kterým jsou pravidelně vyřezávány dřeviny.
Labské rameno Votoka
Fotografováno ve dnech 28. 4. a 28. 5. 2010.