Jihomoravská obec Kurdějov (okres Břeclav) leží nedaleko Hustopečí a je významná svým původně gotickým kostelem, mimořádnou a nanejvýše zajímavou kulturní památkou, u nás vpravdě nevídanou. Mezi přírodovědci je Kurdějov ovšem proslulý spíše svým okolím s cennými stepními lokalitami, za všechny připomeňme Kamenný vrch u Kurdějova. Opomíjet nemůžeme ani lesy nad Kurdějovem, kde se na jediném místě u nás vyskytuje zajímavý relikt timoj trojlaločný (Laser trilobum).

Kukle - národní přírodní památka

Ta část lesů nad Kurdějovem, kde se na několika místech timoji daří, je dnes chráněna jako národní přírodní památka Kukle, leží v katastru obce Boleradice a byla vyhlášena v roce 2013 na ploše 57 ha. Jedná se panonské teplomilné doubravy a panonské dubohabřiny s výskytem zajímavých rostlin v podrostu, vedle nejvýznamnějšího timoje stojí za pozornost také třemdava bílá (Dictamnus albus), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), kamejka modronachová (Buglossoides purpurocaerulea) nebo oman vrbolistý (Inula salicina), uváděna je též violka bílá (Viola alba).

Kukle - národní přírodní památka

Roste zde pochopitelně řada běžných druhů, jako jsou strdivka jednokvětá (Melica uniflora), konvalinka vonná (Convallaria majalis), svízel vonný (Galium odoratum), popenec břečťanolistý (Glechoma hederacea), kostřava obrovská (Festuca gigantea), kopytník evropský (Asarum europaeum), černýš luční (Melampyrum pratense), černýš hajní (M. nemorosum), vratič chocholičnatý (Tanacetum corymbosum), hrachor černý (Lathyrus niger), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), zvonek řepkovitý (C. rapunculoides).

Kukle - národní přírodní památka

Z dřevin zde najdeme například habr obecný (Carpinus betulus), javor babyku (Acer campestre), javor mléč (A. platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lísku obecnou (Corylus avellana), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), dřín jarní (Cornus mas), jeřáb břek (Sorbus torminalis).

Kukle - národní přírodní památka

Timoj trojlaločný se zde nezdá být bezprostředně ohrožen, přinejmenším na některých místech roste hojně, dokonce ho lze vidět i podél lesní cesty s živičným povrchem. Neštítí se ani společnosti takových druhů, jako je plamének plotní (Clematis vitalba), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), kuklík městský (Geum urbanum) či trnovník akát (Robinia pseudacacia).

Kukle - národní přírodní památka

Fotografováno dne 3. 7. 2016.