Jihozápadně od Záboří nad Labem (okres Kutná Hora), podél železniční trati Kolín-Pardubice, se na rozloze 42 hektarů rozkládá přírodní rezervace Na Hornické. Předmětem ochrany jsou zde společenstva lužního lesa, vodní a mokřadní společenstva zarůstajících tůní a mrtvých ramen a společenstva střídavě vlhkých nivních luk s výskytem řady vzácných a zvláště chráněných druhů.
Na Hornické - přírodní rezervace
Přírodní rezervace zahrnuje hlavně tvrdý luh s převažující jilmovou doubravou. Na jaře zde rozkvétá dymnivka dutá (Corydalis cava), dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia), sasanka hajní (Anemone nemorosa), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), česnek medvědí (Allium ursinum), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), orsej jarní (Ficaria verna subsp. bulbifera), křivatec žlutý (Gagea lutea).
Na hornické - přírodní rezervace

Na Hornické - přírodní rezervace

Dále je zde udávána i vzácnější pomněnka řídkokvětá (Myosotis sparsiflora), která rozkvétá v květnu.
V menším lesním celku na jih od železniční trati roste ladoňka dvoulistá (Scilla bifolia), která zde má jedno z izolovaných nalezišť podél řeky Doubravy. Tento vzácný taxon je zde zastoupen stovkami jedinců.
Rezervace dále zahrnuje dvě slepá ramena Labe, v nichž se rozvíjejí porosty stulíku žlutého (Nuphar lutea) a leknínu bílého (Nymphaea alba). Kromě těchto vodních ploch jsou zde ještě četnější drobné tůně, které jsou pozůstatkem meandrů vedlejšího toku říčky Doubravy a podle literatury zde vzácně vykvétá žebratka bahenní (Hottonia palustris).
Na Hornické - přírodní rezervace
V rezervaci dále nalezneme několik menších luk, z nichž jsou udávány například violka slatinná (Viola stagnina), rozrazil dlouholistý (Pseudolysimachion maritimum), jarva žilnatá (Cnidium dubium), ptačinec bahenní (Stellaria palustris), srpice barvířská (Serratula tinctoria) a tužebník obecný (Filipendula vulgaris).
Na hornické - přírodní rezervace
Některé druhy rostlin přírodní rezervace Na Hornické:
Anemone nemorosa – sasanka hajní
Anemone ranunculoides – sasanka pryskyřníkovitá
Allium ursinum – česnek medvědí
Betula pendula – bříza bělokorá
Cnidium dubium – jarva žilnatá
Corydalis cava – dymnivka dutá
Corydalis intermedia – dymnivka bobovitá
Ficaria verna subsp. bulbifera – orsej jarní
Filipendula vulgaris – tužebník obecný
Gagea lutea – křivatec žlutý
Hottonia palustris – žebratka bahenní
Myosotis sparsiflora – poměnka řídkokvětá
Nuphar lutea – stulík žlutý
Nymphaea alba – leknín bělostný
Pseudolysimachion maritimum – rozrazil dlouholistý
Pulmonaria obscura – plicník tmavý
Scilla bifolia – ladoňka dvoulistá
Serratula tinctoria – srpice barvířská
Stellaria palustris – ptačinec bahenní
Ulmus laevis – jilm vaz
Urtica urens – kopřiva žahavka
Viola stagnina – violka slatinná
Na Hornické - přírodní rezervace
Fotografováno dne 22. 3. 2008.