Na východ od vesnice s mnohoslibným názvem Císařská Kuchyně (část obce Čelákovice, okres Praha-východ) se nachází zachovalý zbytek lužního lesa (zvaného Netušil), s lesními tůněmi a loukami s cennými druhy rostlin (mapa). Z botanického hlediska je nejcennější louka na jihozápadním okraji lesa, význačná především bohatým výskytem vzácného hrachoru bahenního (Lathyrus palustris). Dosud se pestrostí rostlinných společenstev může řadit k nejbohatším v Polabí.

Císařská Kuchyně

Na louce se střídají porosty rákosin a vysokých ostřic s travními porosty, z běžných druhů jsou hojné rákos obecný (Phragmites australis), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), bezkolenec (Molinia sp.), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) a pcháč šedý (C. canum), olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), kostival lékařský (Symphytum officinale), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), ocún jesenní (Colchicum autumnale), přeslička bahenní (Equisetum palustre), bukvice lékařská (Betonica officinalis), kozlík lékařský (Valeriana officinalis) i kozlík dvoudomý (V. dioica), řebříček bertrám (Achillea ptarmica).

Císařská Kuchyně

Roste zde také pochopitelně řada vzácnějších druhů, jmenujme oman vrbolistý (Inula salicina), svízel severní (Galium boreale), ostřici rusou (Carex flava), rozrazil dlouholistý (Veronica maritima), koromáč olešníkový (Silaum silaus), kosatec sibiřský (Iris sibirica), žluťuchu lesklou (Thalictrum lucidum), česnek hranatý (Allium angulosum) nebo kostival český (Symphytum bohemicum). Roztroušeně po celé louce roste již zmiňovaný hrachor bahenní, v severní části, v porostech chrastice, je dokonce vyloženě hojný. Vzácně roste také ve světlinách přilehlého lužního lesa. Uváděny jsou některé další druhy, např. jarva žilnatá (Cnidium dubium), ptačinec bahenní (Stellaria palustris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Opulentní dojem poněkud kazí výskyt pcháče rolního (Cirsium arvense), který může znamenat zhoršující se stav lučních porostů.

Císařská Kuchyně

Na severním konci této nejbohatší louky se nalézají dvě malé tůně, v jedné zaujme vzrůstný skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris), v té druhé stulík žlutý (Nuphar lutea) a leknín (Nymphaea sp.), při březích pak zevar vzpřímený (Sparganium erectum) a sevlák potoční (Sium latifolium).

Císařská Kuchyně

Fotografováno dne 22. 7. 2012.