Poblíž ústí řeky Cidliny do Labe, jen kousek od dálnice Praha – Hradec Králové, se nalézá nejrozsáhlejší lužní les Čech. Leží na hranicích okresů Nymburk a Kolín, poblíž obcí Libice nad Cidlinou a Velký Osek. Celková výměra rezervace činí přes 410 hektarů a nachází se v nadmořské výšce od 187 do 190 m.

Libický luh

Jedná se o pozoruhodnou spleť zazemňujících se tůní i mrtvých a slepých ramen Labe, na jejichž březích najdeme jilmové doubravy, dubohabřiny, ale i louky. Dřeviny jsou tady na mnoha místech ponechány samovolnému vývoji. Život na této lokalitě je udáván rytmem proměn hloubky hladiny podzemních vod a periodických záplav. Jakékoli změny tohoto režimu způsobují v každém lužním lese vážné škody.
Tato významná lokalita je po dlouhou dobu ve středu zájmu botaniků, bylo zde zaznamenáno celkově skoro 700 taxonů vyšších rostlin, z nichž několik desítek patří k druhům vzácným a chráněným.

Libický luh

K nejpozoruhodnějším zdejším druhům patří například kruštík polabský (Epipactis albensis), který byl v roce 1978 popsán jako nový druh pro vědu právě z této lokality, ale i hrachor bahenní (Lathyrus palustris), česnek hranatý (Allium angulosum), některé druhy bahenních pampelišek (Taraxacum sect. Palustria), ožanka čpavá (Teucrium scordium), vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora) nebo třeba šišák hrálovitý (Scutellaria hastifolia).
Nelze samozřejmě ani opomenout, že tato cenná lokalita je také domovem řady druhů vzácných hub, lišejníků, mechorostů i živočichů.

Libický luh

Libický luh by mohl sloužit jako modelový příklad nekompetentnosti orgánů ochrany přírody. Ránu tomuto lesu přinesla stavba dálnice, která proťala jeho severní okraj. Od 90. let 20. století až do současnosti probíhá v rezervaci katastrofální lesní hospodaření, jehož hlavním cílem je zřejmě likvidace a fragmentace posledních přirozených zbytků lužního lesa, zpřístupnění celého lesního komplexu těžké těžební technice a výsadba ekonomicky výhodných nepůvodních dřevin. Tento barbarský způsob managementu je dokonce zanesen v plánu péče rezervace. Státní ochrana přírody také nechává zaniknout velmi cenné sečené louky. Devastace se nevyhnula ani tůním s pestrou skladbou vodních makrofyt. Je nezbytně nutné se zříci dalších podobných excesů státu a zachovat celý komplex tohoto lesa alespoň v současném přírodě ještě relativně blízkém stavu.

Libický luh

Některé druhy rostlin rezervace Libický luh:
Acer campestre – javor babyka
Adoxa moschatellina – pižmovka mošusová
Aegopodium podagraria – bršlice kozí noha
Aesculus hippocastanum – jírovec maďal
Allium angulosum – česnek hranatý
Allium ursinum – česnek medvědí
Alnus glutinosa – olše lepkavá
Alopecurus pratensis – psárka luční
Anemone nemorosa – sasanka hajní
Anemone ranunculoides – sasanka pryskyřníkovitá
Betula pendula – bříza bělokorá
Callitriche cophocarpa – hvězdoš mnohotvarý
Carex acutiformis – ostřice ostrá
Carex riparia – ostřice pobřežní
Carpinus betulus – habr obecný
Ceratophyllum demersum – růžkatec ostnitý
Cnidium dubium – jarva žilnatá
Corydalis cava – dymnivka dutá
Epipactis albensis – kruštík polabský
Ficaria verna – orsej jarní
Fraxinus excelsior – jasan ztepilý
Gagea lutea – křivatec žlutý
Gagea minima – křivatec nejmenší
Glyceria maxima – zblochan vodní
Hottonia palustris – žebratka bahenní
Larix decidua – modřín opadavý
Lathraea squamaria – podbílek šupinatý
Lathyrus palustris – hrachor bahenní
Lathyrus vernus – hrachor jarní
Loranthus europaeus – ochmet evropský
Lysimachia thyrsiflora – vrbina kytkokvětá
Mercurialis perennis – bažanka vytrvalá
Milium effusum – pšeníčko rozkladité
Omphalodes scorpioides – pupkovec pomněnkový
Othocallis siberica – ladoňka sibiřská
Phragmites australis – rákos obecný
Picea abies – smrk ztepilý
Pinus sylvestris – borovice lesní
Pulmonaria obscura – plicník tmavý
Quercus robur – dub letní
Quercus rubra – dub červený
Robinia pseudacacia – trnovník akát
Scutellaria hastifolia – šišák hrálovitý
Serratula tinctoria – srpice barvířská
Taraxacum sect. Palustria – bahenní pampelišky
Taraxacum sect. Ruderalia – pampelišky smetánky
Teucrium scordium – ožanka čpavá
Thalictrum flavum – žluťucha žlutá
Tilia cordata – lípa malolistá
Typha angustifolia – orobinec úzkolistý
Typha latifolia – orobinec širokolistý
Ulmus laevis – jilm vaz
Urtica dioica – kopřiva dvoudomá
Veronica maritima – rozrazil dlouholistý
Vinca minor – barvínek menší
Viola odorata – violka vonná
Viola reichenbachiana – violka lesní
Viola riviniana – violka Rivinova
Libický luh

Fotografováno dne 30. 3. 2008.