Severně od Lysé nad Labem se nalézá významný zbytek polabských černav, chráněný od roku 1933, dnes v kategorii národní přírodní památka o výměře 52 ha. Vznik zdejšího slatinného ložiska je podmíněn prameny vápnitých vod vyvěrajících z křídového souvrství. Kdysi se zde nacházelo jezero, které se postupně zazemnilo, bezlesí se zde udržuje nepřetržitě od dob ledových, což podmiňuje výskyt velmi vzácných reliktních druhů, například ostřice Buxbaumovy (Carex buxbaumii) či třtiny přehlížené (Calamagrostis stricta). Území bylo několikrát poškozeno záměrným odvodněním, přesto patří k místům velmi cenným, což dokládá výskyt řady kriticky ohrožených druhů.
Hrabanovská černava
Ačkoli se zde vyskytují i zbytky písčin na písečné duně, převažují mokřadní společenstva s řadou obvyklých druhů, jako je vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), rákos obecný (Phragmites australis), kostival lékařský (Symphytum officinale), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), pcháč bahenní (Cirsium palustre), pcháč šedý (C. canum), ocún jesenní (Colchicum autumnale), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), karbinec evropský (Lycopus europaeus), mochna anglická (Potentilla anglica), smldník bahenní (Peucedanum palustre), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica).
Hrabanovská černava
Řadu ostřic zastupuje například ostřice prosová (Carex panicea), ostřice plstnatá (C. tomentosa) nebo ostřice vyvýšená (C. elata). Na loukách rostou ovsíř pýřitý (Avenula pubescens), psárka luční (Alopecurus pratensis), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), rožec obecný (Cerastium holosteoides subsp. triviale). Na místech s vyšší obsahem živin v půdě nelze přehlédnout mochnu husí (Potentilla anserina).
Hrabanovská černava
Zvláště cenné jsou šášinové louky s řadou vzácných druhů z čeledi šáchorovitých, především jde o šášiny (zde prý převažuje šášina rezavá – Schoenus ferrugineus) a mařici pilovitou (Cladium mariscus), dále vzácné ostřice, ostřici Davallovu (Carex davalliana), ostřici lemovou (C. hostiana) a ostřici šupinoplodou (C. lepidocarpa). Mimo čeleď šáchorovitých vyniká velmi vzácná sítina slatinná (Juncus subnodulosus). Z dalších cenných druhů zde rostou prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), huseník hajní (Arabis nemorensis), violka slatinná (Viola stagnina), pryskyřník velký (Ranunculus lingua), v tůních rdest zbarvený (Potamogeton coloratus) a bublinatka obecná (Utricularia vulgaris).
Hrabanovská černava
Z řady uváděných druhů jmenujme rudohlávek bahenní (Anacamptis palustris), vstavač vojenský (Orchis militaris), hrachor bahenní (Lathyrus palustris), pěchavu slatinnou (Sesleria uliginosa), žluťuchu žlutou (Thalictrum flavum) a další.
Zajímavý je také výskyt rozrazilu rozprostřeného (Veronica prostrata) na náspu na okraji zástavby Lysé, zmínit lze též výskyt máku polního (Papaver argemone) na okolních polnostech.
Hrabanovská černava
Fotografováno dne 23. 5. 2015.