NPR Kašvár sa nachádza vo východnej časti Zemplínskych vrchov, na ich úpätí v nadmorskej výške 100 až 280 m, s výmerou 337,7 ha. Podložie tvoria vápence a dolomity, v tejto oblasti predstavujúce izolovanú lokalitu.
Kašvár
Územie bolo v minulosti odlesnené (osídlenie už v neolite), súčasná vegetácia je v prevažnej miere sekundárna. Vyskytuje sa tu xerotermná vápnomilná flóra napriek tomu, že vegetácia blízka pôvodnej sa zachovala iba v nepatrných fragmentoch. Prevažnú časť územia pokrývajú xerotermné krovinné formácie a xerotermné trávne porasty.
Kašvár
NPR leží neďaleko slovenskej časti Tokajskej vinohradníckej oblasti a táto časť územia je dosť intenzívne využívaná. Ohrozenie lokality predstavuje ťažba vápenca v miestnom lome a početné čierne skládky v blízkosti obce. V NPR sa nachádza aj už opustený lom s prebiehajúcou sukcesiou. NPR Kašvár predstavuje aj významnú lokalitu vzácnych druhov hmyzu.
Kašvár
Významné druhy rastlín:

Acer tataricum
Aconitum anthora
Adonis vernalis

Alyssum montanum subsp. brymii
Anacamptis morio
Anemone sylvestris
Berberis vulgaris
Campanula sibirica
Centaurea scabiosa
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera rubra
Cornus mas

Crataegus spp.
Dictamnus albus
Echinops sphaerocephalus
Euonymus europaea
Euonymus verrucosa
Hesperis tristis

Iris aphylla subsp. hungarica
Ligustrum vulgare
Linum hirsutum subsp. hirsutum
Onosma pseudoarenaria subsp. tuberculata
Orchis purpurea
Orobanche spp.
Polygonatum odoratum
Prunus fruticosa
Pulsatilla grandis
Rosa gallica
Stipa pennata
Stipa pulcherrima
Quercus pubescens
Ulmus minor
Trinia glauca
Vinca herbacea
Waldsteinia geoides

Kašvár