Na severním okraji Slavkovského lesa se u osady Nadlesí (okres Sokolov – mapa) rozkládají podmáčené lesy a přechodová rašeliniště s řadou vzácných a ohrožených rostlin a biotopů. Reliéf krajiny je poměrně plochý, což způsobuje zadržování srážek a tím i značné nasycení půdního horizontu vodou. Území představuje pěknou ukázku podmáčených biotopů podhorských a horských oblastí. Místo je někdy také zvané rašeliniště u Nadlesí, jeho rozloha činí 111,2 hektaru.

Nadlesí

Vlastní rašeliniště se soustřeďují v okolí dvou jezírek (snad umělého původu). Jedno je umístěno pod vedením vysokého napětí, to druhé kousek vedle. Obě zarůstají rašeliníky, ostřicí zobánkatou (Carex rostrata), ve vodě vzplývají prýty bublinatky menší (Utricularia minor). V okolních porostech rašeliníku zaujme hojný výskyt klikvy bahenní (Vaccinium oxycoccos), suchopýru úzkolistého a pochvatého (Eriophorum angustifolium, E. vaginatum), ostřice šedavé (Carex canescens) a také vlochyně (Vaccinium uliginosum), brusinky (Vaccinium vitis-idaea) a borůvky (Vaccinium myrtillus). Hmyzostravná rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) zde roste spíše vzácně. Na malé rašelinné ploše přímo u asfaltové cesty rostou hojně suchopýr úzkolistý, mochna bahenní (Potentilla palustris), ostřice obecná (Carex nigra) nebo sítina niťovitá (Juncus filiformis).

Nadlesí

Podmáčené lesy jsou tvořeny převážně smrkem (Picea abies), borovicí lesní (Pinus sylvestris) nebo břízami, především břízou bělokorou (Betula pendula), méně břízou pýřitou (B. pubescens) a snad také břízou karpatskou (B. carpatica). Místy roste také olše lepkavá (Alnus glutinosa).

Nadlesí

Lesy netvoří souvislé porosty, často jsou střídány nelesními stanovišti. Kromě běžných rostlin, jako jsou třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), ostřice kulkonosná a třeslicovitá (Carex pilulifera, C. brizoides), řeřišničník Hallerův (Cardaminopsis halleri), náprstník červený (Digitalis purpurea) lze nalézt i vzácnější druhy, např. zvonečník černý (Phyteuma nigrum), ptačinec dlouholistý (Stellaria longifolia), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) nebo vrbovku bahenní (Epilobium palustre). Na sušších místech rostou vřes (Calluna vulgaris), bika chlupatá (Luzula pilosa), opět brusnice, místy je zde hojná nádherná prha chlumní (Arnica montana), ne nadarmo vybraná jako symbol celé CHKO Slavkovský les.

Nadlesí

Jako vzácné jsou odtud uváděny některé ohrožené druhy, např. kosatec sibiřský (Iris sibirica), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), kruštík bahenní (Epipactis palustris) nebo hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe). Běžný návštěvník si však všimne spíše nápadných nepůvodních druhů, jako je lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus), kolotočník ozdobný (Telekia speciosa) či večernice vonná (Hesperis matronalis), rostoucích v blízkosti osady. Ty však nijak neubírají místu na jeho zvláštní klidné kráse.

Nadlesí

Fotografováno dne 16. 6. 2011.