Přírodní rezervace Kobyla byla vyhlášena jako chráněné území již roku 1967. Předmětem ochrany se stal bývalý lom s pěknou ukázkou známé geologické poruchy Českého krasu, Očkovského přesmyku, kdy se během horotvorných procesů nasunuly starší vrstvy usazených hornin (zde vápenců) na vrstvy mladší. Později došlo k přehlášení, při kterém se upravily hranice a předmětem ochrany se mimo přírody neživé stala i příroda živá, především cenná rostlinná společenstva. Přírodní rezervace Kobyla se nalézá jen kousek od známých Koněpruských jeskyní a je součástí CHKO Český kras. Její současná výměra činí necelých 20 ha.
Český kras, Kobyla
Na území přírodní rezervace roste pochopitelně řada druhů běžných v Českém krasu, z dřevin jmenujme například javor babyku (Acer campestre), jeřáb dunajský (Sorbus danubialis) a jeřáb řecký (S. graeca), zimolez obecný (Lonicera xylosteum).
V bylinném patře zde zaznamenáme vítod chocholatý (Polygala comosa), trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), tařinku horskou (Alyssum montanum), okrotici bílou (Cephalanthera damasonium), bradáček vejčitý (Listera ovata), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica).
Český kras, Kobyla
Najít lze i druhy méně běžné, např. kozlík chlumní ukrajinský (Valeriana stolonifera subsp. angustifolia), vratičku měsíční (Botrychium lunaria); z lesních světlin nad lomem je uváděn vzácný výskyt rudohlávka kukačky (Anacamptis morio), ve středních Čechách dnes již jen zřídka vídaného. Zvláště zajímavý je také dosud hojný výskyt hořce brvitého (Gentianopsis ciliata).
Český kras, Kobyla
Na skalách v době květu zaujmou lomikámeny, zvláště lomikámen trsnatý křehký (Saxifraga rosacea subsp. sponhemica), ale také vždyživý (S. paniculata). Území rezervace je dále známé některými vysazenými druhy, např. zvonovcem liliovitým (Adenophora liliifolia) nebo kapradinou hrálovitou (Polystichum lonchitis).
Český kras, Kobyla
Bezpochyby nejzajímavější je mokřad slatinného charakteru u ústí tunelu, kde rostou ostřice chabá (Carex flacca), ostřice prosová (C. panicea), ostřice oddálená (C. distans), hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum) nebo pampeliška bavorská (Taraxacum bavaricum). Za nejvzácnější odtud uváděnou rostlinu můžeme označit pampelišku vybranou (T. quaesitum).
Český kras, Kobyla
Fotografováno na podzim 2012 a na jaře 2013.