Všichni určitě vědí, kde je Karlštejn. Většina lidí si hned vedle na mapě nejspíš vybaví i krásnou Hlásnou Třebáň (okres Beroun). Kolem Hlásné Třebáně tvoří Berounka táhlý oblouk a narozdíl od plochého levého břehu, kde řeka umožnila vznik obce, vede na břehu pravém pouze železniční trať a terén ihned prudce stoupá o více než 150 metrů. Celý svah je zalesněný a od roku 1972 chráněný jako Přírodní rezervace Voškov s rozlohou bezmála 30 hektarů.
Voškov

Voškov

Svahy se severní, severovýchodní a východní expozicí pokrývají pěkně zachovalé dubohabrové a bukové lesy, místy suťové javořiny a zejména v západní části území zakrslé doubravy. Právě v podrostu těchto doubrav s dubem pýřitým (Quercus pubescens) zjara vykvétají koberce ptačinců velkokvětých (Stellaria holostea), často je vidět hrachor jarní (Lathyrus vernus), místy se vyskytuje také kamejka modronachová (Buglossoides purpurocaerulea), konvalinka vonná (Convallaria majalis) a třemdava bílá (Dictamnus albus).
Na několika málo skalních výchozech jsou k vidění pionýrská společenstva skalních stepí s typickými druhy, jako jsou obě bělozářky – liliovitá (Anthericum liliago) a větevnatá (Anthericum ramosum). Zajímavým zážitkem je spatřit na několika centimetrech čtverečních hned tři druhy našich lomikamenů – lomikámen trsnatý křehký (Saxifraga rosacea subsp. sponhemica), lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata) a trojprstý (Saxifraga tridactylites). Prvně jmenovaný se v mnoha trsech vyskytuje i v zářezu železniční tratě.
Voškov

Voškov

V suťových lesích ve střední části rezervace se brzy na jaře koná každoroční soutěž „Fialová proti bílé“, kdy se bílá varianta dymnivky duté (Corydalis cava) tradičně neúspěšně snaží početně přetlačit variantu fialovo-červenou. Ani jedna však nemá šanci proti souvislým porostům dymnivky bobovité (Corydalis intermedia). Místy se objevuje drobná pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina). Při patě svahu těsně nad řekou se vyskytují dva druhy v Čechách velice vzácné – kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos) a zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides). První jmenovaná dosti hojně, druhá v ojedinělých exemplářích, jen místy ve více kusech. Podařilo se nám objevit i několik kusů lilie zlatohlávku (Lilium martagon). Další zajímavostí je výskyt čtyř druhů křivatců na horní hraně, sousedící s golfovým hřištěm. Kromě běžného křivatce žlutého (Gagea lutea) zde rostou ohrožený křivatec nejmenší (Gagea minima) a silně ohrožené druhy křivatec vstřícnolistý (Gagea transversalis) a křivatec rolní (Gagea villosa). Přírodní rezervace Voškov je pouze fragmentem toho, co nabízí CHKO Český kras, jehož součástí území je. Území není nijak dobře přístupné, proto je jeho návštěva, zvláště na jaře, krásným nerušeným zážitkem.
Voškov

Některé druhy, které se zde vyskytují:
Acer platanoides (javor mléč)
Adoxa moschatellina (pižmovka mošusová)
Anemone nemorosa (sasanka hajní)
Anemone ranunculoides (sasanka pryskyřníkovitá)
Anthericum liliago (bělozářka liliovitá)
Anthericum ramosum (bělozářka větevnatá)
Asarum europaeum (kopytník evropský)
Astragalus glycyphyllos (kozinec sladkolistý)
Buglossoides purpurocaerulea (kamejka modronachová)
Cardaminopsis arenosa (řeřišničník písečný)
Carpinus betulus (habr obecný)
Convallaria majalis (konvalinka vonná)
Cornus mas (dřín jarní)
Corydalis cava (dymnivka dutá)
Corydalis intermedia (dymnivka bobovitá)
Dentaria enneaphyllos (kyčelnice devítilistá)
Dictamnus albus (třemdava bílá)
Fagus sylvatica (buk lesní)
Gagea lutea (křivatec žlutý)
Gagea minima (křivatec nejmenší)
Gagea transversalis (křivatec vstřícnolistý)
Gagea villosa (křivatec rolní)
Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum (devaterník velkokvětý tmavý)
Isopyrum thalictroides (zapalice žluťuchvitá)
Lathyrus vernus (hrachor jarní)
Lilium martagon (lilie zlatohlávek)
Quercus pubescens (dub pýřitý)
Rumex acetosella (šťovík menší)
Saxifraga paniculata (lomikámen vždyživý)
Saxifraga rosacea subsp. sponhemica (lomikámen trsnatý křehký)
Saxifraga tridactylites (lomikámen trojprstý)
Solidago virgaurea (zlatobýl obecný)
Stellaria holostea (ptačinec velkokvětý)
Thlaspi perfoliatum (penízek prorostlý)
Veronica sublobata (rozrazil laločnatý)

Voškov
Fotografováno ve dnech 26. 4. 2008, 5. 4. a 13. 4. 2009.