Národní přírodní památka Kotýz, chráněná od roku 1986, se nalézá nedaleko Berouna na západním okraji CHKO Český kras (mapa). Výměra činí 31 ha, předmětem ochrany jsou krasové jevy vyvinuté v silurských a devonských vápencích a na ně navázaná cenná společenstva rostlin a bezobratlých živočichů. Vrch Kotýz, z části odtěžený, byl kdysi přímo spojen se Zlatým koněm, dnes obě NPP odděluje těžební jáma. Územím prochází naučná stezka a je známé především dvěma skalními mosty, Aksamitovou bránou a Jelínkovým mostem, a archeologicky významnou Děravou jeskyní.
Kotýz
Svahy jsou porostlé lesy, skalní hrany stepními a křovinatými plochami, temeno převážně loukami, snad bývalými poli. Bylinné patro v lesích je bohaté, vedle běžných druhů jako je jaterník podléška (Hepatica nobilis), ostřice prstnatá (Carex digitata), hrachor jarní (Lathyrus vernus), kopytník evropský (Asarum europaeum) lze nalézt i druhy vzácnější, například okrotici bílou (Cephalanthera damasonium), lilii zlatohlavou (Lilium martagon), violku divotvárnou (Viola mirabilis) nebo prorostlík dlouholistý pravý (Bupleurum longifolium subsp. longifolium). Z dřevin můžeme zmínit jeřáb břek (Sorbus torminalis), dřín (Cornus mas) nebo dub pýřitý (Quercus pubescens).
Kotýz
Skály a skalní stepi hostí řadu charakteristických druhů, jako je šalvěj luční (Salvia pratensis), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), máčka ladní (Eryngium campestre), jalovec obecný (Juniperus communis), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), čistec přímý (Stachys recta), česnek šerý horský (Allium senescens subsp. montanum), sesel sivý (Seseli osseum), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), tolice nejmenší (Medicago minima), tařice skalní (Aurinia saxatilis) a tařice horská (Alyssum montanum), ostřice nízká (Carex humilis), pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea), kavyl Ivanův (Stipa pennata), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), devaterník šedý (Helianthemum canum), koniklec luční (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), záraza žlutá (Orobanche lutea). Přímo na Jelínkově mostě roste vzácná žluťucha smrdutá (Thalictrum foetidum), u Aksamitové brány zase neméně vzácná pomněnka úzkolistá (Myosotis stenophylla).
Kotýz
Na sešlapávaných místech jsou běžné jarní efeméry, jmenujme rozrazil časný (Veronica praecox), lomikámen tříprstý (Saxifraga tridactylites) nebo huseník ouškatý (Arabis auriculata). Rostou zde také tři druhy z okruhu jeřábu muku, a sice jeřáb řecký (Sorbus graeca), jeřáb dunajský (S. danubialis) a jeřáb krasový (S. eximia). Nepřehlédnutelná je zde také vysazená borovice černá (Pinus nigra).
Kotýz
Fotografováno dne 18. 5. 2013.