Na jihozápadním okraji Prahy, mezi Kosoří a Radotínem, obtéká Šachetský potok vápencový ostroh, vyhlášený v roce 1988 za přírodní rezervaci o výměře 16 ha. Hlavním předmětem ochrany jsou teplomilné doubravy se vzácnou květenou. Na jihozápadním svahu je rozsáhlá výsadba nepůvodní borovice černé, kde však dosud přežívají mnohé cenné druhy. Území rezervace je součástí CHKO Český kras.

Praha, Klapice - přírodní rezervace

Zdejší listnaté lesy hostí mnoho bylin typických pro Český kras, jmenujme např. prvosenku jarní (Primula veris), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), huseník chudokvětý (Arabis pauciflora), lilii zlatohlavou (Lilium martagon), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), řimbabu chocholičnatou (Pyrethrum corymbosum), jetel alpínský (Trifolium alpestre), ze vstavačovitých okrotici bílou (Cephalanthera damasonium) nebo kruštík širolistý (Epipactis helleborine). Zajímavý je jistě místní výskyt mochny bílé (Potentilla alba), srpice barvířské (Serratula tinctoria), bělozářky větevnaté (Anthericum ramosum) a bukvice lékařské (Betonica officinalis). Z dřevin stojí za pozornost roztroušený výskyt lýkovce jedovatého (Daphne mezereum) nebo jeřábu břeku (Sorbus torminalis).

Praha, Klapice - přírodní rezervace

Pod hranou jihozápadního svahu se nachází již zmiňovaná výsadba borovice černé (Pinus nigra); naštěstí mnohé zajímavé druhy se nenechaly zastrašit tímto počinem a dosud zde prosperují. Podrost je bohatý, zvláště hojné jsou tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum) a třemdava bílá (Dictamnus albus). Další zajímavé druhy jsou méně časté, někdy vázané na prosvětlená místa s řidším zápojem borovic. Jde např. o plamének přímý (Clematis recta), bělozářku liliovitou (Anthericum liliago), oman srstnatý (Inula hirta), smldník jelení (Peucedanum cervaria), svízel sivý (Galium glaucum). Na styku s doubravami, hned vedle pěšiny, dokonce roste kavyl Ivanův (Stipa pennata). Na místech, kde došla sadba a dřevinná skladba dostává přirozený ráz, lze nalézt další zajímavé druhy: dub pýřitý (Quercus pubescens), dřín jarní (Cornus mas), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), dřišťál obecný (Berberis vulgaris), vlnici chlupatou (Oxytropis pilosa), strdivku sedmihradskou (Melica transsilvanica), černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum) či kamejku modronachovou (Buglossoides purpurocaerulea).

Praha, Klapice - přírodní rezervace

Pod výsadbou se nachází pás víceméně bezlesí s teplomilnými trávníky a dalšími zajímavými druhy. Hojně zde roste válečka prápořitá (Brachypodium pinnatum), ostřice nízká (Carex humilis), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), kakost krvavý (Geranium sanguineum) nebo pcháč panonský (Cirsium pannonicum), jen o něco méně početná je hvězdnice chlumní (Aster amellus) a především vzácný len žlutý (Linum flavum), jehož početnost zde dosahuje mnoha desítek trsů. Vzácněji lze spatřit třeba ožanku hroznatou (Teucrium botrys) nebo sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum).

Praha, Klapice - přírodní rezervace

Z území rezervace jsou udávány mnohé další druhy, např. koniklec luční (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica) nebo chrpa chlumní (Centaurea triumfettii subsp. axillaris). A koho už začnou rostliny nudit, může zkusit štěstí a hledat v některém z lůmků silurské zkameněliny, honit otakárky nebo obdivovat travertinové hrázky v Šachetském potoce.

Praha, Klapice - přírodní rezervace

Významější druhy potvrzené v poslední době v PR Klapice:
Actaea spicata – samorostlík klasnatý
Allium senescens subsp. montanum – česnek šerý horský
Antennaria dioica – kociánek dvoudomý
Anthericum liliago – bělozářka liliovitá
Anthericum ramosum – bělozářka větevnatá
Arabis pauciflora – huseník chudokvětý
Arabis sagittata – huseník střelovitý
Aster amellus – hvězdnice chlumní
Asperula cynanchica – mařinka psí
Asperula tinctoria subsp. tinctoria – mařinka barvířská
Berberis vulgaris – dřišťál obecný
Betonica officinalis – bukvice lékařská
Buglossoides purpurocaerulea – kamejka modronachová
Carduus nutans – bodlák nicí
Carex humilis – ostřice nízká
Carex michelii – ostřice Micheliova
Carex montana – ostřice horská
Centaurea triumfettii subsp. axillaris – chrpa chlumní
Cephalanthera damasonium – okrotice bílá
Cirsium pannonicum – pcháč panonský
Clematis recta – plamének přímý
Cornus mas – dřín jarní
Cotoneaster integerrimus – skalník celokrajný
Cynoglossum officinale – užanka lékařská
Cytisus nigricans – čilimník černající
Daphne mezereum – lýkovec jedovatý
Dictamnus albus – třemdava bílá
Epipactis atrorubens – kruštík tmavočervený
Epipactis helleborine – kruštík širolistý
Erysimum crepidifolium – trýzel škardolistý
Festuca heterophylla – kostřava různolistá
Galatella linosyris – hvězdnice zlatovlásek
Galium boreale – svízel severní
Galium glaucum – svízel sivý
Galium rotundifolium – svízel okrouhlolistý
Geranium sanguineum – kakost krvavý
Helianthemum canum – devaterník šedý
Hypericum montanum – třezalka horská
Inula hirta – oman srstnatý
Inula salicina subsp. salicina – oman vrbolistý pravý
Juniperus communis – jalovec obecný
Laserpitium latifolium – hladýš širolistý
Lilium martagon – lilie zlatohlavá
Linum flavum – len žlutý
Melampyrum cristatum – černýš hřebenitý
Melica picta – strdivka zbarvená
Melica transsilvanica – strdivka sedmihradská
Melittis melissophyllum – medovník meduňkolistý
Noccaea montana – penízek horský
Oxytropis pilosa – vlnice chlupatá
Petasites albus – devětsil bílý
Peucedanum cervaria – smldník jelení
Potentilla alba – mochna bílá
Potentilla incana – mochna písečná
Primula veris – prvosenka jarní
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica – koniklec luční český
Quercus pubescens – dub pýřitý
Sanicula europaea – žindava evropská
Scrophularia umbrosa – krtičník křídlatý
Serratula tinctoria – srpice barvířská
Seseli hippomarathrum – sesel fenyklový
Sesleria caerulea – pěchava vápnomilná
Solidago virgaurea subsp. virgaurea – zlatobýl obecný pravý
Sorbus aria agg. – jeřáb muk
Sorbus torminalis – jeřáb břek
Stipa pennata – kavyl Ivanův
Symphytum tuberosum – kostival hlíznatý
Teucrium botrys – ožanka hroznatá
Thesium bavarum – lněnka bavorská
Thymus praecox subsp. praecox – mateřídouška časná pravá
Trifolium alpestre – jetel alpínský
Trifolium rubens – jetel červenavý
Veronica teucrium – rozrazil ožankový
Vicia pisiformis – vikev hrachovitá
Vincetoxicum hirundinaria – tolita lékařská
Viscum album subsp. austriacum – jmelí bílé borovicové

Fotografováno dne 12. 6. 2011.