Mezi historickým městečkem Liteň (okres Beroun), známým především z dob národního obrození, a vrchem Bacín, předvěkým kultovním místem, se nalézá nenápadný vrch Mramor (CHKO Český kras – mapa). Je porostlý listnatým lesem a protnutý zelenou turistickou značkou. Ačkoliv se nejedná o maloplošné chráněné území, ukrývá se zde nejeden botanický skvost.
Vrch Mramor
Hned u vstupu do lesa nás vítá zplanělý žlutý tulipán (Tulipa ×gesnerana), pro botanika je však zajímavější výskyt lněnky bavorské (Thesium bavarum), která zde na okraji lesa roste také. Les je nižší, tvořený převážně habrem (Carpinus betulus) a dubem, často lze potkat babyky (Acer campestre), břeky (Sorbus torminalis), ale i buky (Fagus sylvatica). Jen místy opulentní dojem kazí umělé smrčiny, které jsou navíc v dost bídném stavu. Keřové patro tvoří např. zimolez obecný (Lonicera xylosteum), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) nebo také skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus).
Vrch Mramor
Bylinné patro je bohaté, nechybí snad žádná hajní bylina. Celé koberce vytváří svízel vonný (Galium odoratum), sasanka hajní (Anemone nemorosa), naopak sasanka lesní (A. sylvestris) se vyskytuje mnohem vzácněji, dále plicník tmavý (Pulmonaria obscura), jaterník podléška (Hepatica nobilis), hrachor jarní (Lathyrus vernus) i hrachor černý (L. niger), prvosenka jarní (Primula veris), místy zde roste bukvice lékařská (Betonica officinalis), vítod chocholatý (Polygala comosa) nebo huseník chudokvětý (Arabis pauciflora). Nechybí ani zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum) nebo klinopád obecný (Clinopodium vulgare), hojná je ostřice prstnatá (Carex digitata), ostřice horská (C. montana), z trav např. strdivka nící (Melica nutans). Za téměř povinný musíme také považovat výskyt lilie zlatohlavé (Lilium martagon) nebo medovníku meduňkolistého (Melittis melissophyllum).
Vrch Mramor
Vrch Mramor
Nepřehlédnutelně jsou zastoupeny rostliny vstavačovité: stovky, či spíše tisíce exemplářů hlístníku hnízdáku (Neottia nidus-avis), rostoucí prostě všude, každého jistě potěší, ale za nejpamátnější musíme považovat vstavač mužský (Orchis mascula). Roste zde i neméně krásný vstavač nachový (O. purpurea) nebo celkem nenápadná okrotice bílá (Cephalanthera damasonium). A to vše, prosím pěkně, přímo u výše zmíněné zelené turistické stezky!
Vrch Mramor
Fotografováno dne 8. 5. 2011.