Syn.: Dianthus seguieri subsp. scaber Čelak.
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Dianthus collinus subsp. collinus
Rozšíření: Taxon s nevelkým areálem v panonské části Evropy, z vlastní Panonie nemnoho přesahuje do lemující pahorkatiny. Lokality jsou známy z Rakouska, Slovenska, Maďarska, Slovinska a Srbska. Blízce příbuzný poddruh, Dianthus collinus subsp. glabriusculus, odlišný lodyhami v horní části lysými, roste na východě Slovenska, Maďarska, v přilehlé části Ukrajiny a Rumunska, výskyt na jihovýchodě Polska zřejmě zanikl.
Na Slovensku byl zjištěn na Záhorské nížině (velmi vzácně), na úpatí Malých Karpat, v pahorkatinách lemujících Podunajskou nížinu, dosti hojně v Poiplí, v Cerové vrchovině a ve Slovenském krasu, pouze literární údaje pocházejí z Muráňské planiny a okolí Košic.
Ekologie: Roste v trávnících nebo rozvolněných křovinách, na mezofilních až stepních stanovištích na písčitých nebo sprašových sedimentech, vystupuje do nadmořské výšky kolem 800 m.
Popis: Vytrvalá, řídce trsnatá bylina bez sterilních výběžků; lodyhy jsou víceméně přímé, 20–60 cm vysoké, drsně chlupaté. Listů je 8–20 párů, jsou pochvaté, čárkovitě kopinaté, 5–8 mm široké, celokrajné, 3–5žilné, na ploše s 1–3buněčnými chlupy. Květenství tvoří 2–3 svazečky složené z 3–8(–10) 5četných květů; podkališní listence jsou 4, vejčitě kopinaté, 7–9 mm dlouhé, zelené; kalich je srostlý, 1,4–1,8 cm dlouhý; koruna má 1–2 cm v průměru, korunní lístky mají nehet 1–1,3 cm dlouhý, růžový až nachový, na okraji nepravidelně mělce zubatý. Plodem je tobolka, na vrcholu se 4 zuby.
Ohrožení a ochrana: Nominátní poddruh je na Slovensku zařazen k potenciálně ohroženým taxonům (NT), je zde chráněn i zákonem (§). Stejně tak v Maďarsku.
Poznámka: Druh patří do příbuzenstva hvozdíku lesního (Dianthus sylvaticus), který roste spíše v západní Evropě a v Čechách dosahuje východní areálové hranice.
Dianthus collinus subsp. collinus
Dianthus collinus subsp. collinus
Dianthus collinus subsp. collinus
Fotografováno dne 5. 7. 2012 (Slovensko, úpatí pohoří Tríbeč mezi obcemi Ladice a Velčice).