Zdeněk Černohorský se narodil dne 27. prosince 1910 v Chroustovicích u Chrudimi, zemřel 5. září 2001 v Praze. Český botanik a lichenolog.

Zdeněk Černohorský

Maturoval na reálce v Pardubicích v roce 1928. V letech 1928–33 vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, současně studoval lesní inženýrství na ČVUT, aby měl větší možnost uplatnění. Po absolvování učil přírodopis, nejdříve v Chroustovicích, později v Českém Krumlově. Doktorát získal v roce 1934. Přátelství s Hilitzerem a Servítem jej přivedlo k lichenologii. Po zabrání Sudet v roce 1938, kdy musel opustit Krumlov, učil v Mělníku, později v Praze. Po válce nastoupil na Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství ČVUT v Praze, kde pracoval pod vedením profesora K. Kaviny. Tam se věnoval morfologii a anatomii semen. Habilitoval v roce 1947 prací Graines des Crucifères de Bohême (Semena křížatých rostlin Čech). V roce 1949 obdržel profesuru. Současně přednášel botaniku na Vysoké škole pedagogické, kde působil v letech 1954–58 jako prorektor.
V roce 1959 přešel na Univerzitu Karlovu, kde navázal na práci prof. Suzy (1890–1951). Na Přírodovědecké fakultě působil i jako proděkan a v letech 1961–63 byl děkanem.
V roce 1977 odešel na odpočinek, ale ve vědecké a odborné práci pokračoval. Jeho hlavními obory byla anatomie a morfologie rostlin a samozřejmě lichenologie. Zavedl u nás Asahinovy mikrochemické metody určování lišejníků, později vlastní metodu fluorescenční analýzy. Zabýval se i rozšířením lišejníků, jejich společenstvy, taxonomií (rod Rhizocarpon), studoval i použití lišejníků jako bioindikátorů znečištění prostředí. Je spoluautorem Klíče k určování lišejníků ČSR (1956). Jako svědomitý pedagog a didaktik napsal učebnici Základy rostlinné morfologie, která vyšla poprvé v roce 1952, dočkala se osmi vydání. Učebnice Základy soustavné botaniky z roku 1957 vyšla ve třech vydání. Jako zkoušející byl známý náročností, při zkouškách vyžadoval přesné formulace.
Byl dlouholetým předsedou Československé botanické společnosti (1965–76), působil v redakčních radách časopisů Vesmír, Preslia, Folia geobotanika et phytotaxonomica.

Botanická zkratka jeho jména je ČERNOHOR. Na jeho počest byly pojmenovány lišejníky Thyrea cernohorskyi, Gyalecta cernohorskyi, Physcia cernohorskyi, Lecanora cernohorskyana.
Zdeněk ČernohorskýZdeněk Černohorský
Fotografie portrétu Z. Černohorského byla použita se svolením nakladatelství Sen z knihy: E. Hadač – Je lépe se opotřebovat než zrezivět.