Jaromír Klika se narodil dne 26. prosince 1888 v Praze, zemřel 12. května 1957 na botanickém kongresu v Leningradě. Český botanik.

Klika

Ředitel ústavu užité botaniky Českého vysokého učení technického v Praze (zde habilitoval v roce 1922, v roce 1931 byl jmenován mimořádným a v roce 1945 řádným profesorem), v letech 1947–48 byl děkanem Vysoké školy chemicko-technologické a od roku 1951 byl profesorem botaniky na Univerzitě Karlově. Zprvu se věnoval především mykologii, později geobotanice, ve které se přiklonil ke švýcarsko-montpellierské Braun-Blanquetově škole. Patří k zakladatelům české fytocenologie, je znám studiemi o xerotermní vegetaci Českého středohoří a Křivoklátska.
Působil i ve Svazu spolků pro okrašlování a ochranu domoviny a v Ústavu pro ochranu přírody a krajiny, kde se podílel na vytvoření návrhů na zřízení některých chráněných krajinných oblastí (Krkonoše, Šumava, České středohoří). Věnoval se i popularizaci vědy, je autorem první popularizační publikace o chráněných druzích rostlin u nás (1940), také určovacího klíče (1928).
Byl členem mnoha domácích i zahraničních vědeckých institucí, například členem Station Geobotanique de Mediterraneé et Alpes, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Societas Phytogeographica Suecana, stal se i vicepresidentem VIII. sekce mezinárodního VIII. botanického kongresu ve Stockholmu v roce 1950.
Z jeho rozsáhlého díla uvádíme jen výběr nejdůležitějších:

 • Příspěvek k poznání hub chřapáčovitých (Helvellacei) v Československu (Praha, Královská česká společnost nauk, 1924).
 • O vzniku, vývoji a zániku života (Praha, Sfinx, 1925).
 • Dendrologie. Část 1., Jehličnaté (Praha, Ministerstvo zemědělství, 1927).
 • Klíč k určování našich důležitých rostlin cévnatých samorostlých i pěstovaných (Praha, Unie, 1928).
 • Dendrologie. Část 2., Listnáče (Praha, Ministerstvo zemědělství, 1930).
 • Příručka technické mikroskopie a nauky o zboží, s atlasem mikroskopického rozboru zboží (Praha, Typus, 1936).
 • Chráněné rostliny (Praha, Česká grafická unie, 1940), kreslil František Procházka.
 • Naše stromy, stromkové slavnosti, význam a pořádání stromkových slavností, které stromy a keře máme vysazovati, péče o naše staré stromy (Praha, Svaz spolků pro okrašlování a ochranu domoviny, 1940).
 • Znáte naše stromy a keře? Klíč k určování dřevin se statí Bohumila Kavky o zahradních a parkových slozích (Praha, Česká grafická unie, 1942), ilustrace František Procházka.
 • Rostlinná společenstva střední Evropy – společně s E. Hadačem, in čsp. Příroda (Praha 1944).
 • Chráníte naši přírodu? Kapitoly z ochrany přírody a krajiny (Praha, Česká grafická unie, 1946).
 • Lesní dřeviny. Lesnická dendrologie (Písek, Československá matice lesnická, 1947).
 • Plánujeme s přírodou. Metodika biologického průzkumu při plánování (Praha, Brázda, 1948).
 • Rostlinná sociologie. Fytocoenologie (Praha, Melantrich, 1948).
 • Jehličnaté – společně s Karlem Šimanem, F. A. Novákem a Bohumilem Kavkou (Praha, Nakladatelství Československé akademie věd, 1953).
 • Praktikum fytocenologie, ekologie, klimatologie a půdoznalství. Celostátní vysokoškolská učebnice – redakce a doslov J. Klika, V. Novák, A. Gregor. Vědecký redaktor S. Prát (Praha, Nakladatelství Československé akademie věd, 1954).
 • Nauka o rostlinných společenstvech, fytocenologie (Praha, Nakladatelství Československé akademie věd, 1955).

KlikaKlika
Fotografie portrétu Jaromíra Kliky byla použita se svolením nakladatelství Sen z knihy: Emil Hadač – Je lépe se opotřebovat než zrezivět.