O značně vysoké druhové diverzitě rumunské přírody se nezřídka hovoří i u nás. Flóra Rumunska je údajně zastoupena 3 630 taxony rostlin – toto číslo se nám bohužel nepodařilo ověřit z oficiálních rumunských botanických zdrojů, je však velmi pravděpodobné, neboť rumunské ministerstvo životního prostředí udává počet „kolem 3 700 taxonů vyšších rostlin“. Z těch je údajně 57 endemických a 171 subendemických, 75 % všech těchto endemických a subendemických taxonů pochází z karpatské oblasti.

Rumunsko

Dalo by se tedy předpokládat, že i soupis zákonem chráněných druhů bude v případě této floristicky poměrně bohaté země dosti rozsáhlý. Na druhou stranu je značná část Rumunska dosud zemí téměř panenskou, která donedávna příliš ohrožována lidskými aktivitami nebyla. Podle údajů rumunského ministerstva životního prostředí je dokonce 47 % území Rumunska dosud pokryto přírozenými a polopřírozenými ekosystémy.
Ochranu rostlin v Rumunsku definuje Mimořádná vyhláška č. 57, z 20. 6. 2007 o režimu chráněných přírodních oblastí, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Ordonanţă de urgenţă nr. 57 din 20/06/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 442 din 29/06/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice). Ta uvádí – kromě mnoha jiných záležitostí, které se týkají ochrany životního prostředí, ale hlavně se pokoušejí skloubit nařízení EU se zákony Rumunska – i seznamy druhů, které vyžadují ochranu. Je rozdělena do několika příloh, které definují ochranu podle její závažnosti.
Nejzávažnější je ochrana druhů, která vyžaduje vyhlášení chráněného území (conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare), zde najdeme většinou druhy chráněné směrnicí o stanovištích (92/43/EHS) nebo Bernskou úmluvou.
Pak následuje přísná ochrana druhů v zájmu společenství (specii de interes comunitar – specii de plante care necesită o protecţie strictă) a přísná ochrana v národním zájmu (specii de interes naţional – necesită o protecţie strictă), kde jsou časté rumunské endemity, např. Andryala levitomentosa, Cephalaria radiata, Dianthus dobrogensis, objevíme tu ale i taxony neendemické.
Nejnižším stupněm ochrany jsou ošetřeny druhy, jejichž odstranění z volné přírody a využívání může být předmětem řízení (prelevare din natură şi exploatare fac obiectul măsurilor de management). Omlouvám se za případné nepřesnosti při překladu, až do včerejška jsem nevěděl, že umím rumunsky – proto i raději připojuji rozsáhlejší citace originálu ke kontrole těm, kteří jazykem Dácie vládnou déle.
Celorodovou ochranu nařizuje tato rumunská vyhláška jen v případě rodu Lycopodium, a to u nejnižší ochrany. Možno poznamenat, že uvedený seznam rozhodně nepatří svým rozsahem v Evropě k těm největším, vždyť obsahuje pouze 88 druhů a poddruhů vyšších rostlin, k tomu ještě možno připočítat zástupce jednoho rodu. Jistě by bylo naprosto skvělé, kdyby tento soupis vystihoval celou pravdu o potřebě ochrany rostlin v Rumunsku. Ta je ale zřejmě trochu odlišná. Podle Červeného seznamu Rumunska (z roku 1994) je 23 druhů označených za přírodní památku (tedy patrně se jedná o nejvzácnější taxony), 74 druhů je vyhynulých, 39 druhů ohrožených, 171 zranitelných a 1 256 vzácných. Tato vyhláška je tedy skutečně snad až příliš Ordonanţă de urgenţă.

Rumunsko

Druhy rostlin, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení území zvláštní ochrany:
(hvězdničkou jsou označeny prioritní druhy)

PTERIDOPHYTA
Marsileaceae
Marsilea quadrifolia
(Trifoiaş de baltă)
Aspleniaceae
Asplenium adulterinum
(Feriguţă, Ruginiţă)

ANGIOSPERMAE
Alismataceae
– Caldesia parnassifolia
(Limbariţă)
Luronium natans
Boraginaceae
Echium russicum
(Capul şarpelui)
Campanulaceae
Adenophora liliifolia
Campanula romanica (Clopoţel dobrogean)
– * Campanula serrata (Clopoţel)
Caryophyllaceae
– * Dianthus diutinus (Garofiţă)
Moehringia jankae (Merinană)
Chenopodiaceae
– * Salicornia veneta
Asteraceae (Compositae)
Centaurea jankae
Centaurea pontica
Ligularia sibirica (Curenchiu de munte)
Cirsium brachycephalum (Pălămidă)
– * Serratula lycopifolia (Gălbinare)
Brassicaceae (Crucifere)
Crambe tataria (Târtan)
Draba dorneri (Flămânzică)
Thlaspi jankae (Punguliţă)
Cyperaceae
Eleocharis carniolica
Droseraceae
Aldrovanda vesiculosa (Otrăţel)
Poaceae (Graminae)
Poa granitica ssp. disparilis (Firuţă de munte)
Stipa danubialis (Colilie)
Fabaceae (Leguminoase)
Astragalus peterffi (Cosaci)
Iridaceae
– * Gladiolus palustris (Gladiolă)
Iris aphylla ssp. hungarica (I. hungarica) (Iris)
Iris humilis ssp. arenaria (I. arenaria) (Iris)
Lamiaceae (Labiatae)
Dracocephalum austriacum (Mătăciune)
Liliaceae
Colchicum arenarium (Brânduşă)
Tulipa hungarica (Lalea galbenă)
Oleaceae
Syringa josikaea (Liliac transilvănean, Lemnul vântului)
Orchidaceae
Cypripedium calceolus (Papucul doamnei)
Liparis loeselii (Moşişoare)
Paeoniaceae
Paeonia officinalis ssp. banatica (Bujor)
Ranunculaceae
Pulsatilla patens (Dediţei, Sisinei)
Pulsatilla grandis
Pulsatilla pratensis ssp. hungarica (Dediţei)
Rosaceae
Agrimonia pilosa (Turiţă)
Potentilla emilii-popii (Buruiană cu cinci degete)
Rubiaceae
Galium moldavicum
Santalaceae
Thesium ebracteatum (Măciulie)
Saxifragaceae
Saxifraga hirculus (Ochii şoricelului)
Scrophulariaceae
Tozzia carpathica (Iarba gâtului)
Apiaceae (Umbelliferae)
Angelica palustris (Angelică de baltă)
Apium repens (fielină)
Ferula sadleriana (Aerel)

Druhy v zájmu společenství, které vyžadují přísnou ochranu:
Scrophulariaceae
Lindernia procumbens

Druhy v národním zájmu, které vyžadují přísnou ochranu:
Asteraceae
Achillea impatiens
Andryala levitomentosa
Artemisia lerchiana
Centaurea ruthenica
Centaurea varnensis
Brassicaceae
Alyssum caliacre
Caryophyllaceae
Dianthus dobrogensis
Dianthus trifasciculatus ssp. parviflorus
Silene thymifolia
Stellaria longifolia
Cyperaceae
Carex chordorrhiza
Carex lachenalii
Rhynchospora alba
Schoenus ferrugineus
Euphorbiaceae
Euphorbia carpatica
Fabaceae
Astragalus exscapus
Dipsacaceae
Cephalaria radiata
Ericaceae
Arctostaphylos uva-ursi (Strugurii ursului)
Vaccinium uliginosum
Gentianaceae
Lomantogonium carinthiacum
Liliaceae
Tofieldia calyculata
Linaceae
Linum pallasianum ssp. borzaeanum
Lycopodiaceae
Lycopodium inundatum
Salicaceae
Salix bicolor
Scrophulariaceae
Pedicularis sylvatica (Vârtejul pământului)
Paeoniaceae
Paeonia tenuifolia (Bujor)
Poaceae
Corynephorus canescens
Elymus farctus ssp. bessarabicus (Pir de mare)
Leymus sabulosus (Perişor)
Sesleria uliginosa
Polygonaceae
Polygonum alpinum (Troscot de munte)
Portulacaceae
Montia minor
Rosaceae
Potentilla haynaldiana
Zygophyllaceae
Nitraria schoberi (Gărdurariţă)

Druhy rostlin, jejichž odstranění z volné přírody a využívání je předmětem řízení:

PTERIDOPHYTA
Lycopodium spp. (Pedicuţă)

ANGIOSPERMAE
Amaryllidaceae
Galanthus nivalis (Ghiocel alb)
Asteraceae (Compositae)
Arnica montana (Arnică)
Artemisia eriantha
Gentianaceae
Gentiana lutea (Ghinţură)
Lilliaceae
Ruscus aculeatus (Ghimpe)