Zobrazit místo Středosibiřská provincie na větší mapě

Dosti rozsáhlé území na Sibiři je vymezeno na západě tokem středního a dolního Jeniseje, na výhodě úpatím Verchojanského pohoří, na severu je vymezeno souvislým výskytem tundry, na jihu zabírá území kolem Angary, na Bajkale zasahuje až k ústí řeky Barguzin a dále vede přibližně po rozvodí Leny a Amuru. Geologicky je tento region tvořen velmi starými předprvohorními horninami, které byly na přelomu prvohor a druhohor ovlivněny rozsáhlým vulkanismem. Kotliny jsou vyplněny sedimenty. Střední Sibiř nebyla v dobách ledových pokryta ledovci. Klima je ovlivňováno stabilní sibiřskou tlakovou výší. Je velmi chladné, ale letní teploty mohou přesáhnout i 30 °C. Roční úhrn srážek většinou nepřesahuje 500 mm, ve středním povodí Leny ale místy nedosahuje ani 200 mm. V severnějších částech hraje významnou roli permafrost.
Středosibiřská provincie
Vegetaci Středosibiřské provincie tvoří především tzv. světlá tajga s dominantním modřínem Larix gmelinii, na vlhkostně příznivějších místech – zejména na západě – jsou ostrůvky tmavé tajgy s jedlí Abies sibirica, borovicí Pinus sibirica a modřínem Larix sibirica. Do jižnější části provincie zasahují i porosty borovice Pinus sylvestris. Zejména při středním toku Leny jsou rozšířeny chladné stepi s kavylem vláskovitým (Stipa capillata) a smělkem štíhlým (Koeleria macrantha), v extrémně kontinentálních podmínkách jsou dokonce ostrůvky vnitrozemských slanisk s Atriplex littoralis.
Středosibiřská provincie
Květena provincie není příliš bohatá a je tvořena převažujícími boreálními prvky, v horách o arktické elementy. Flóra je relativně mladá a endemismus zde není příliš výrazný. Východní areálové hranice zde dosahuje řada evropských druhů, např. silenka ušnice (Silene otites) a hrachor jarní (Lathyrus vernus).
Středosibiřská provincie
Flóru střední Sibiře na BOTANY.cz zastupují:

Související floristické provincie:

Středosibiřská provincie
Fotografoval Miroslav Dvorský.