Zobrazit místo Kavkazská provincie na větší mapě

Kavkazská provincie je součástí Cirkumboreální oblasti Holarctis a rozkládá se prakticky na celém stejnojmenném pohoří, a to včetně úpatí; do provincie však nepatří jižní svahy nejzápadnější část hřebene, jakož i některé části na východě Velkého Kavkazu a jihu Malého Kavkazu.

Kavkazská provincie

Velký Kavkaz byl vyvrásněn před přibližně 25 miliony let při kolizi Arabské a Eurasijské litosférické desky, zatímco Malý Kavkaz je převážně vulkanického původu. Geologie je pestrá, jádro je tvořeno metamorfovanými prekambrickými horninami a je obaleno sériemi sedimentárních hornin, mezi nimiž jsou i vápence; horninami navíc místy pronikly mladší vulkanity. Klima Kavkazu je poměrně různorodé, kromě pochopitelného vertikálního gradientu je zde výrazný gradient ve směru západ–východ i jih–sever. Od Černého moře přichází daleko více srážek, které v západní části pohoří mají v zimě podobu sněžení; naproti tomu severní část pohoří je ovlivňována kontinentem, a je výrazně chladnější. Malý Kavkaz, který je více vzdálen Černému moři, je také výrazně sušší.

Kavkazská provincie

Vegetaci v dolních částech svahů tvoří dub Quercus petraea subsp. iberica spolu s habrem (Carpinus betulus), výše jsou bukové lesy s Fagus orientalis, které v kontinentálnějších částech nahrazují javorové doubravy s Quercus macranthera a Acer trautvetteri. Na západě se vytváří stupeň jehličnatých lesů s jedlí Abies nordmanniana a smrkem Picea orientalis. Horní hranici lesa tvoří na západě břízy (Betula litwinowii nebo Betula raddeana), na východě borovice lesní (Pinus sylvestris). Výše jsou subalpinské křoviny s pěnišníkem Rhododendron caucasicum a ještě výše druhově bohaté alpinské trávníky.

Kavkazská provincie

V květeně Kavkazu najdeme asi 15 endemických rodů, na druhové úrovni dosahuje endemismus 18 %. Většina endemitů je vázána a vyšší polohy Vysokého Kavkazu. Ve flóře se uplatňují především holarktické prvky, ale zejména v částech s kontinentálnějším klimatem jsou zastoupeny prvky íránské, např. šišák Scutellaria orientalis. Naopak oceaničtější západní části, které navazují na Euxinskou provincii, sdílejí spoustu druhů společných, např. lýkovec Daphne pontica či velkou borůvku Vaccinium arctostaphylos. Velmi významná je i přítomnost tercierních reliktů, k nimž patří např. Zelkova carpinifolia (Ulmaceae).

Kavkazská provincie

Dílčí články o provincii:

Na BOTANY.cz najdete tyto původní druhy Kavkazské provincie:

Sousedící floristické provincie:

Kavkazská provincie

Fotografoval Michael Kesl.