Hornatý italský poloostrov Gargano se nachází v jihovýchodní části Apeninského poloostrova, na jadranském pobřeží, v regionu Apulie. Největšími městy v této oblasti jsou Manfredonia, Vieste, Mattinata, Peschici, San Giovanni Rotondo, Rodi Garganico nebo Monte Sant’ Angelo.
Gargano
Pobřeží je lemováno mnoha písčitými plážemi, četné jsou skalnaté útesy i mořské jeskyně. Na severu najdeme dvě velká slaná jezera Lesina a Varano, která jsou od moře oddělena jen úzkou přírodní hrází. Ve vnitrozemí se zase rozkládají cenné lesy i mediteránní stepi, zdejší terén se zvedá až do nadmořské výšky nad tisíc metrů (Promontorio Gargano). Dá se říci, že Gargano je územím velmi pestrým, i když jeho poloha je situována už trochu mimo hlavní turistické tepny, je skutečným turistickým rájem. Velká pozornost je tu věnována i ochraně přírody. Na většině území poloostrova byl v roce 1995 zřízen národní park – Parco Nazionale del Gargano. Zaujímá plochu větší než 121 tisíc hektarů.
Gargano
Celá oblast je bohatá na krasové jevy, leží na druhohorních vápencích. Významné jsou zdejší nálezy zkamenělin. V miocénu bylo Gargano vlastně ostrovem, až po poklesu mořské hladiny se spojilo se zbytkem italské pevniny. Je jistě zajímavé, že celá tato oblast je jakýmsi přírodovědným předmostím Balkánu. Nacházíme zde i četné botanické doklady o vazbách mezi oběma břehy Jadranu.
Gargano
Odhaduje se, že v Itálii roste přes 5 500 původních taxonů vyšších rostlin. Podle údajů garganského národního parku na samotném rozlohou nevelkém Garganu najdeme více než 2 300 taxonů. To je číslo samozřejmě velmi značné, je například zcela srovnatelné s počtem všech druhů rostlin, které se přirozeně vyskytují na území celého a mnohem většího Česka. Řada z nich je také chráněna italskými zákony nebo mezinárodními ochranářskými úmluvami.
Gargano
Z místních endemitů jmenujme druhy Campanula garganica, Asperula garganica, Centaurea diomedea, Centaurea subtilis, Serapias orientalis, dále kromě endemitů třeba zde vzácný árón východní (Arum cylindraceum), cist Clusiův (Cistus clusii), stračku (Delphinium emarginatum), chvojník (Ephedra major), oman diviznolistý (Inula verbascifolia), limonku (Limonium bellidifolium), černýš (Melampyrum variegatum), hlaváč (Scabiosa dallaportae) nebo violku (Viola graeca).
Gargano
Pobřežní pásmo je lemováno turistickými středisky a soukromými pozemky, pokud se nám podaří najít alespoň kousek volné pláže, určitě se na ní bude vyskytovat řada halofytních druhů rostlin původních i zavlečených. Již brzy zjara kvete pomořanka přímořská, tařicovka přímořská, kuřinka obroubená, silenky, původem jihoafrické kosmatce, zlateň věncová, listy už ukazuje lír přímořský i máčka přímořská.
Gargano
Stálezelené lesy objevíme na Garganu především ve výše položených oblastech pohoří, my jsme si takový les prošli na úpatí nejvyšší hory poloostrova Monte Calvo (1 055 m n. m.). Je to les velmi zajímavý, ale druhově poměrně chudý. Jaro je tady ve znamení nevelkých porostů sasanek a malého počtu vstavačů a prstnatců. To blízké opadavé lesy nabízejí mnohem pestřejší koberce bylin ve svém podrostu. Kromě bramboříků tu najdeme i sedmikrásky, sasanky, narcisy, dymnivky, z kapradin zaujme drobný kyvor lékařský i jazyk jelení celolistý. Velmi cenný je relikt původního středomořského opadavého lesa, který se zde nazývá Foresta Umbra a leží západně od městečka Vieste. Patří k botanicky nejcennějším lokalitám Gargana a vlastně i celé jižní Itálie.
Gargano
V minulosti byly tyto lesy nemilosrdně káceny pro dřevo, dnes jsou proto předmětem nejpřísnější ochrany. Tento les se vyznačuje velkým druhovým zastoupením dřevin, najdeme tu například kaštanovník jedlý, javor klen, buk lesní, jasan zimnář, mandloň obecnou, vavřín vznešený, dub pýřitý, tis červený, borovici halepskou i pinii, z keřů brslen evropský, cesmínu ostrolistou, hlohy, dřín jarní, dřišťál obecný, vřesovec stromový i vřesovec metlovitý, listnatec a mnohé další druhy. Byliny zastupují kromě již zmiňovaných bramboříků a sasanek také nám Středoevropanům dobře známé druhy, jako například kyčelnice cibulkonosná, česnek medvědí nebo svízel vonný.
Gargano
Kromě tohoto cenného lesního území je Gargano pokryto také četnými odlesněnými plochami, na převážné části z nich se rozkládají pastviny, křovinaté macchie a olivové háje. Tyto lokality hostí řadu středozemních druhů rostlin. K těm nejzajímavějším patří například ruměnice, kosatce, pryšce, velmi časté ločidlo, dále modřenec hroznatý, asfodely, z keřů rozmarýn lékařský, cist montpellierský nebo řečík lentiškový. Právě tyto lokality jsou vyhledávané především milovníky orchidejí. Hned zjara se tu za nimi nastěhují jejich obdivovatelé z Německa, Švýcarska, Anglie a dnes už i z Čech.
Gargano
Nejčastěji se setkáme s tořiči a vstavači. Tořič pavoukonosný je zde velmi častý, jeho populace jsou početné, můžeme tu blíže poznat i jeho značnou variabilitu. To je ostatně dobře možné i u jiných problematických druhů, napřiklad u tořiče hnědého nebo tořiče žlutého. Rudohlávek kukačka a vstavač italský jsou potom nejběžnějšími zástupci dalších orchidejí. Naopak vzácnými druhy jsou zde mnohé orchideje, které dobře známe ze střední Evropy. Kruštík bahenní najdeme jen na jediné lokalitě, vzácné jsou i okrotice červená, vemeník dvoulistý, pětiprstka žežulník, vstavač bahenní a bradáček vejčitý. Převážnou většinu garganských orchidejí najdete níže v našem soupisu zdejších rostlin.
Gargano
V celé Itálii najdeme 22 národní parků. Ty nejznámější (jako např. Parco nazionale del Gran Paradiso, Parco nazionale d’Abruzzo, Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, Gran Sasso aj.) jsou známé celosvětově. Gargano, které se mezi tato chráněná území zařadilo poměrně nedávno, si jistě záhy mezinárodní věhlas vyslouží také.
Gargano
Vybrané druhy rostlin poloostrova Gargano:
(najdete zde jen ty druhy, které jsou obsaženy v Herbáři webu BOTANY.cz)

Acer pseudoplatanus – javor klen
Adonis annua – hlaváček roční
Aegilops geniculata – mnohoštět vejčitý
Alkanna tinctoria – kamejník barvířský
Allium ursinum – česnek medvědí
Anacamptis morio – rudohlávek kukačka
Anacamptis palustris – rudohlávek bahenní
Anacamptis papilionacea – rudohlávek
Anacamptis pyramidalis – rudohlávek jehlancovitý
Anagallis foemina – drchnička modrá
Anchusa cretica – pilát
Anemone apennina – sasanka
Anemone hortensis – sasanka
Anthyllis vulneraria subsp. praepropera – úročník
Antirrhinum siculum – hledík
Aristolochia lutea – podražec
Arum cylindraceum – árón východní
Arum italicum – árón italský
Asphodeline lutea
Asplenium scolopendrium – jelení jazyk celolistý
Bartsia trixago – lepnice
Berberis vulgaris – dřišťál obecný
Bituminaria bituminosa
Borago officinalis – brutnák lékařský
Cakile maritima – pomořanka přímořská
Calystegia soldanella – opletník
Campanula garganica – zvonek garganský
Carpobrotus acinaciformis
Castanea sativa – kaštanovník jedlý
Centranthus ruber – mavuň červená
Cephalanthera damasonium – okrotice bílá
Cephalanthera longifolia – okrotice dlouholistá
Cephalanthera rubra – okrotice červená
Ceterach officinarum – kyvor lékařský
Chrysanthemum coronarium – kopretina věncová
Cistus creticus – cist
Cistus monspeliensis – cist montpellierský
Convolvulus althaeoides – svlačec proskurníkovitý
Cornus mas – dřín jarní
Coronilla scorpioides – čičorka štírová
Crepis rubra – škarda
Cupressus sempervirens – cypřiš vždyzelený
Cyclamen hederifolium – brambořík
Cyclamen repandum – brambořík
Dactylorhiza fuchsii – prstnatec Fuchsův
Dactylorhiza romana – prstnatec
Dactylorhiza sambucina – prstnatec bezový
Dactylorhiza viridis – prstnatec zelený
Daphne laureola – lýkovec vavřínový
Daphne sericea – lýkovec
Dentaria bulbifera – kyčelnice cibulkonosná
Drimia maritima
Epipactis helleborine – kruštík širolistý
Epipactis muelleri – kruštík růžkatý
Epipactis palustris – kruštík bahenní
Erica arborea – vřesovec stromový
Eryngium maritimum – máčka přímořská
Euonymus europaea – brslen evropský
Euphorbia characias – pryšec
Euphorbia dendroides – pryšec dřevnatý
Euphorbia myrsinites – pryšec myrtovitý
Euphorbia spinosa – pryšec
Fagus sylvatica – buk lesní
Ferula communis – ločidlo
Ficus carica – fíkovník smokvoň
Filago pygmaea – bělolist
Filago pyramidata – bělolist
Fraxinus ornus – jasan zimnář
Galanthus nivalis – sněženka podsněžník
Galium odoratum – svízel vonný
Helianthemum apenninum – devaterník
Himantoglossum hircinum – jazýček kozlí
Himantoglossum robertianum – jazýček
Hypericum perfoliatum – třezalka
Ilex aquifolium – cesmína ostrolistá
Inula verbascifolia – oman diviznolistý
Iris bicapitata – kosatec
Iris pseudopumila – kosatec
Lagurus ovatus – zaječí ocásek vejčitý
Lathyrus cicera – hrachor cizrnový
Limonium bellidifolium
Linaria simplex – lnice
Linum bienne – len úzkolistý
Listera ovata – bradáček vejčitý
Legousia falcata – zrcadlovka
Lobularia maritima – tařicovka přímořská
Lonicera implexa – zimolez
Medicago arabica – tolice arabská
Mesembryanthemum crystallinum – kosmatec
Muscari comosum – modřenec chocholatý
Muscari neglectum – modřenec hroznatý
Narcissus poëticus – narcis bílý
Neotinea maculata
Neotinea tridentata – vstavač trojzubý
Neotinea ustulata – vstavač osmahlý
Neottia nidus-avis – hlístník hnízdák
Olea europaea – olivovník evropský
Onosma echioides subsp. angustifolia – ruměnice
Ophrys apifera – tořič včelonosný
Ophrys bertoloniiformis – tořič
Ophrys biscutella – tořič
Ophrys bombyliflora – tořič
Ophrys fusca – tořič
Ophrys holoserica subsp. apulica – tořič
Ophrys lutea – tořič
Ophrys promontorii – tořič
Ophrys scolopax subsp. cornuta – tořič
Ophrys sphegodes – tořiš pavoukonosný
Ophrys sphegodes subsp. atrata – tořič
Ophrys sphegodes subsp. passionis var. garganica – tořič
Ophrys speculum – tořič
Ophrys tenthredinifera – tořič
Orchis anthropophora – vstavač
Orchis italica – vstavač
Orchis pauciflora – vstavač
Orchis provincialis – vstavač
Orchis purpurea – vstavač nachový
Orchis quadripunctata – vstavač
Orobanche lavandulacea – záraza
Orobanche ramosa – záraza větevnatá
Oxalis pes-caprae – šťavel kozí noha
Pancratium maritimum – lír přímořský
Parentucellia latifolia – světličník
Parietaria judaica – drnavec palestinský
Phagnalon rupestre
Pinus halepensis – borovice halepská
Pinus pinea – borovice pinie
Pistacia lentiscus – řečík lentiškový
Plantago afra – jitrocel blešníkový
Plantago coronopus – jitrocel vraní nožka
Platanthera bifolia – vemeník dvoulistý
Platanthera chlorantha – vemeník zelenavý
Prunus dulcis – mandloň obecná
Quercus cerris – dub cer
Quercus pubescens – dub pýřitý
Reseda alba – rýt bílý
Reseda phyteuma – rýt velkokališný
Rosmarinus officinalis – rozmarýn lékařský
Rubia peregrina – mořena cizí
Ruscus aculeatus – listnatec
Salvia verbenaca – šalvěj sporýšová
Saxifraga bulbifera – lomikámen cibulkatý
Saxifraga tridactylites – lomikámen trojprstý
Scandix pecten-veneris – vochlice hřebenitá
Sedum sediforme – rozchodník
Serapias lingua
Serapias parviflora
Serapias vomeracea
Silene colorata – silenka
Silene conica – silenka kuželovitá
Silene gallica – silenka francouzská
Silybum marianum – ostropestřec mariánský
Smilax aspera – přestup drsný
Smyrnium rotundifolium – tromín
Sonchus palustris – mléč bahenní
Spergularia media – kuřinka obroubená
Spiranthes spiralis – švihlík krutiklas
Sternbergia colchiciflora – lužanka ocúnokvětá
Taxus baccata – tis červený
Teucrium fruticans – ožanka křovitá
Tordylium apulum – zapalička
Tragopogon porrifolius subsp. australis – kozí brada pórolistá
Trifolium stellatum – jetel
Tripodion tetraphyllum
Urospermum dalechampii
Valeriana tuberosa – kozlík
Viola graeca – violka
Gargano
Na úplný závěr si ještě dovolím malinko zažertovat. Sami orchidejáři z Gargana (jasně, že jen někteří) velmi rádi (a stále dokola) říkají, že v Apulii roste 90 druhů orchidejí, na samotném Garganu potom 85 druhů v 17 rodech. Aby byla výjimečnost Gargana hezky nápadná, tak rádi dodávají, že v celém Toskánsku roste 84 druhů, v Emilia Romagna 82 druhů. To vypadá jako naprosto úžasná informace! Ve skutečnosti to ale trochu kulhá. Tyto počty by byly reálné pouze tehdy, kdybychom chápali orchidejové druhy ve stylu Guide des Orchidées d´Europe. A to bychom museli prohlásit za samostatné druhy například Ophrys incubacea, Ophrys araneola a třeba dokonce navíc i Ophrys garganica. A řadu dalších, z nichž některé si jistě nezaslouží vyšší taxonomickou kategorii než je úroveň variety.
Gargano je určitě krásným koutem Itálie, zaslouží si pozornost. Pro zájemce o vstavačovité se tu nabízí skvělá příležitost seznámit se s mnoha taxony velmi detailně. Avšak řeči o orchidejovém zázraku v podobě 85 druhů orchidejí berte raději s hodně velkou rezervou.
Gargano