Zobrazit místo Arménsko-íránská provincie na větší mapě

Rozsáhlá a velmi členitá provincie z Íránsko-turánské oblasti Holarctis zahrnuje východní část Turecka, severovýchodní Irák, jižní Arménii a zasahuje do Ázerbajdžánu, zabírá podstatnou část Íránu, na východě přesahuje do jižního Turkmenistánu, na západ Afghánistánu a Pákistánu.
Arménsko-íránská provincie
Po geomorfologické i geologické stránce jde o velmi složité území, budované horninami různého stáří, od prekambrických vyvřelin přes různé typy sedimentárních hornin až po mladé vulkanity. Jsou zde rozsáhlá vápencová území i výchozy serpentinitů. Klima je velmi výrazně kontinentální, s velkými rozdíly mezi dnem a nocí i zimou a létem, hory navíc podmiňují značné lokální rozdíly.
Arménsko-íránská provincie
V Kurdistánu je místy lesostep s dubem Quercus brantii, který provázejí další druhy dubů a řada dřevin z čeledi růžovitých (Rosaceae). Naproti tomu v pohoří Kopet-dagh jsou trnité křoviny s Paliurus spina-christi (Rhamnaceae) a javorem Acer turcomanicum. Podél vodních toků jsou lesíky s jasanem Fraxinus angustifolia subsp. syriaca a Juglans regia.
Arménsko-íránská provincie
Ve srážkově méně příznivých územích jsou řídké lesostepní porosty s řadou druhů rodu Prunus, případně s pistácií Pistacia khinjuk. Vegetaci otevřených stanovišť charakterizují porosty trnitých polštářových kozinců (Astragalus), vičenců (Onobrychis) a druhů rodů Acantholimon (Plumbaginaceae) a Acanthophyllum (Caryophyllaceae).
Arménsko-íránská provincie
V polopouštích dominují pelyňky (Artemisia) nebo druhy rodů Calligonum (Polygonaceae) a Stipagrostis (Poaceae). V rozsáhlých bezodtokých pánvích jsou slané polopouště s porosty tamaryšků (Tamarix) nebo s křovinami i bylinami s převažujícími zástupci čeledi laskavcovitých (Amaranthaceae).
Arménsko-íránská provincie
Flóra je rozmanitá, bohatá, i když endemismus se projevuje převážně jen na druhové úrovni – zato dosahuje asi 60 %. Některé rody zde mají lokální vývojové centrum, to platí např. o rodu Acantholimon (Plumbaginaceae), Haplophyllum (Rutaceae), Scrophularia (Scrophulariaceae) a Heliotropium (Boraginaceae). V květeně prakticky chybí tropický element. Pozoruhodná je zřejmě největší koncentrace halofilních rostlin na Zemi.
Arménsko-íránská provincie
Dílčí články o provincii:

Původní květenu provincie na BOTANY.cz zastupují:

Sousedící floristické provincie:

Arménsko-íránská provincie
Fotografovali František Eichler a Tomáš Grulich.