Zobrazit místo Jihozápadomediteránní provincie na větší mapě

Území na obou březích Gibraltarské úžiny patří k provincii Jihozápadomediteránní. Na evropské straně zasahuje do portugalského Algarve a na jihozápad španělské Andalusie, na africké straně zabírá téměř celý sever Maroka až asi po 32° 30′ severní šířky, ve vnitrozemí do ní patří pohoří Atlas a Antiatlas.
Jihozápadomediteránní provincie
Geologicky staré a různorodé horniny byly zdviženy při kolizi africké a evropské zemské desky; starší horniny doplnily i mladé vulkanity a různé sedimenty včetně čtvrtohorních. Klimatické podmínky jsou ovlivněny západním vzdušným prouděním, a proto jsou návětrné svahy hor výrazně oceaničtější.
Jihozápadomediteránní provincie
Vegetaci v nejnižších částech území tvoří stálezelené duby, mimo jiné i Quercus suber, s nímž se vyskytují různé druhy cistovitých (Cistaceae) a vřesovců (Erica). Místy jsou borové porosty s Pinus halepensis nebo Pinus pinaster. Specifikem několika horských skupin ve Španělsku je reliktní jedle Abies pinsapo, na africké straně blízce příbuzná Abies pinsapo var. maroccana, V Atlase rostou další reliktní jehličnany: cedr Cedrus atlantica a cypřiš Cupressus dupreziana var. atlantica. V suchých vysokých polohách je vegetace tvořená nízkými trnitými keříky, např. prorostlíkem Bupleurum spinosum (Apiaceae), druhem Erinacea anthyllis (Fabaceae) a dalšími, jinde ji tvoří pryšec Euphorbia resinifera a akácie Acacia gummifera. Vegetaci nejvyšších poloh tvoří nízké porosty trsnatých trav, zejména různých druhů kostřav (Festuca). Ve vlhkých žlebech ve vyšších nadmořských výškách jsou vysokobylinné porosty s různými druhy pcháčů (Cirsium). Na závětrné straně jsou stepní porosty s kavylem Stipa tenacissima.
Jihozápadomediteránní provincie
Květena má typický mediteránní ráz a je obohacena četnými endemity a relikty. Jádro areálu zde má monotypická čeleď Drosophyllaceae; najdeme zde několik endemických rodů, na druhové úrovni je endemismus vysoký zvláště v horách. Zvláštností jsou i prvky tropické: jedinou evropskou lokalitu zde má Psilotum nudum. Na druhé straně, v nejvyšších polohách Vysokého Atlasu se vyskytuje i několik cirkumpolárních druhů, např. ostřice vláskovitá (Carex capillaris), bika klasnatá (Luzula spicata) a rožec Cerastium cerastoides. Z makaronéských prvků sem zasahuje např. Monanthes atlantica (Crassulaceae).
Jihozápadomediteránní provincie
Články o provincii:

Z původních druhů Jihozápadomediteránní provincie na BOTANY.cz najdete:

Sousedící floristické provincie:

Jihozápadomediteránní provincie
Fotografoval Mário Duchoň.