Zobrazit místo Iberská provincie na větší mapě

Iberská provincie Středozemní oblasti zabírá větší část Pyrenejského poloostrova, s výjimkou Pyrenejí, hor na severu a severozápadě, kam zasahuje Atlanticko-evropská provincie, a jihu Algarve a jihozápadu Andalusie, které jsou součástí provincie Jihozápadostředozemní.

Iberská provincie

Většina geologického podkladu jsou staré horniny krystalinika, ale nejvyšší pohoří byla vyvrásněna při alpské orogenezi; regionální geologie je složitá, její součástí jsou i neobvyklé substráty, např. sádrovce. Klima je v zásadě středozemní, s mírnými vlhkými zimami a horkými suchými léty, panují se zde však lokální rozdíly: zejména portugalská strana je dosti oceanická, ale lokálně panují velmi kontinentální poměry. Nejkontinentálnější jsou jednak některé partie ve vnitrozemí v okolí města Teruel, jednak v okolí Almerie, kde na Cabo de Gata byly zaznamenány nejnižší srážkové úhrny v Evropě (120–180 mm za rok).

Iberská provincie

Vegetaci tvoří v nižších oblastech porosty stálezelených dubů (Quercus ilex, Quercus rotundifolia, Quercus coccifera, Quercus suber) a borovic (Pinus halepensis, Pinus nigra subsp. salzmanii, Pinus pinaster, Pinus pinea). Ve vnitrozemí jsou charakteristické opadavé duby (Quercus lusitanica, Quercus canariensis, Quercus faginea), v nejvyšších horách i porosty borovice lesní (Pinus sylvestris). Na pobřeží jsou typické křoviny (matorral) s druhy rodu Cistus a Halimium a vřesovci (Erica). V horách je na více místech dosaženo alpínského stupně, je charakterizován výskytem keříčkovitých kozinců (Astragalus) a kručinek (Genista). V nejsušších oblastech se objevují některé typické severoafrické druhy, např. tráva halfa (Stipa tenacissima) a pelyněk Artemisia herba-alba.

Iberská provincie

Květena je druhově pestrá, s účastí mnoha endemitů; na druhové úrovni zde endemismus dosahuje asi 17 %. Centrum diverzity zde mají např. rody trávnička (Armeria) a tolice (Medicago). Zasahují sem některé prvky atlantické, např. druhy rodu Ulex, ale v územích se zvýšenou kontinentalitou jsou i druhy s eurosibiřským areálem (Stipa capillata, Kochia prostrata). Ze severní Afriky sem proniká např. nahosemenná dřevina Tetraclinis articulata. V raných čtvrtohorách zde bylo významné refugium středoevropské flóry.

Iberská provincie

Ochrana rostlin v provincii:

Články o provincii:

Původní květenu této provincie na BOTANY.cz zastupují:

Iberská provincie

Sousedící floristické provincie:

Iberská provincie

Fotografovali Karel Renc a Tomáš Mrázek.